+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Starpkultūru etiķete un komunikācija

Apraksts

Starpkultūru etiķete un komunikācija
G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”
Mācību kursa modulis: G modulis „Saziņa ar sabiedrību, komunikācija un prasmju pilnveide valsts pārvaldē”

Mācību kursa mērķis: veicināt padziļinātu izpratni par kultūru daudzveidību, etiķeti un komunikāciju dažādās kultūrās. Attīstīt kompetences un praktiskās iemaņas komunikācijai un sadarbībai ar citu kultūru pārstāvjiem, kā arī veiksmīgāk iekļauties multikulturālā vidē.

Mērķauditorija: dažādu jomu pārstāvji, kuri vēlas papildināt zināšanas un izpratni par starpkultūru etiķeti un komunikāciju, kā arī attīstīt praktiskas prasmes un sniegumu daudzveidīgu kultūru kontekstos.

Tēmas:
 • Kultūru daudzveidība, galvenie koncepti.
 • Kultūras izpratne (unikalitāte, stereotipi; dažādas vides un dažādi līmeņi) un galvenās funkcijas. Ietekme/nozīme savstarpējās un starptautiskajās attiecībās.
 • Starpkultūru komunikācija, tās galvenie principi, stratēģijas un taktikas.
 • Starpkultūru etiķete. Galvenie uzsvari, pamatprincipi un tradīcijas komunikācijā, pasākumu organizēšanā u.tml.:
  • Sasveicināšanās, komunikācijas veidi;
  • Neverbālā komunikācija, žesti, to valoda un nozīme;
  • Apģērba etiķete;
  • Galda un ēdienu etiķete;
  • Dāvināšanas kultūra un etiķete;
  • Tabu aspekti.
 • Dažādu kultūru piemēri (Eiropas, Āzijas, Vidējo Austrumu un Latīņamerikas reģioni).
 • Kultūras identitātes. Stereotipi, aizspriedumi komunikācijā. Kultūršoks. Etnocentrisms. Rasisms.
 • Sarežģītas sarunas ar citu kultūru pārstāvjiem (problemātika, sarunas vadīšanas pieejas, risinājumi).
 • Kultūru sadursme, konflikti, konfliktu vadība dažādās kultūrās un iespējamie risinājumi. Nākotnes izaicinājumi starpkultūru etiķetē un komunikācijā.


Dalībnieku ieguvumi: padziļinātāka izpratne par starpkultūru etiķeti un komunikāciju, kultūru daudzveidību, to nozīmi savstarpējās attiecībās un starptautiskajā vidē.

Laiks, ilgums, cena


Kurss tiks organizēts pēc dalībnieku pieprasījuma.

Tālrunis: 67229057 , e-pasts: info@vas.gov.lv

Pasniedzējs

Vārds, uzvārds: Jana Trahimoviča

Darba pieredze:
No 2016.gada aprīļa līdz šim brīdim darba gaitas Ārlietu ministrijā.
 
No 2013.gada līdz 2015.gada 31.decembrim ES Institucionālo jautājumu departamenta un protokola vadītāja Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātā (ES institūciju un dalībvalstu pārstāvju vizīšu plānošana, koordinēšana; augstākā līmeņa sanāksmju, t.sk., ministru neformālo sanāksmju plānošana un organizēšana; ES un Latvijas prezidentūras protokola plānošana, vadīšana un nodrošināšana prezidentūras pasākumos; Austrumu partnerības samita plānošana un organizēšana- samita protokolārie, loģistikas, praktiskie jautājumi).

No 2003.-2011.gada jūlijam darba pieredze Ārlietu ministrijas Valsts protokola Valsts prezidenta protokola nodaļā, no 2009.-2011.gada jūlijam Valsts prezidenta protokola nodaļas vadītāja.
Pieredze mācību kursu pasniegšanā:
No 2013. gada pasniedzēja diplomātiskā protokola un etiķetes jomā Latvijas Universitātē un Ekonomikas un Kultūras augstskolā, vieslektore komunikācijas (t.sk. starptautiskā, stratēģiskā komunikācija) jomā Vidzemes augstskolā, atsevišķu apmācību programmu (lekciju) par protokolu un etiķeti izstrāde un nodrošināšana atsevišķām valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, dažādām mācību iestādēm, kā arī dažāda veida konsultāciju sniegšana par protokola, etiķetes un pasākumu organizēšanas jautājumiem.
Izglītība:
Profesionālais maģistra grāds sociālajās zinātnēs studiju programmā "Pārvaldība un komunikācija", Vidzemes augstskola (2014) un sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē studiju programmā "Politikas zinātne", Latvijas Universitāte (2006).
Papildu informācija:
Ārlietu ministra Atzinības un pateicības raksti; Ministru kabineta Atzinības raksts par profesionālu darbu (2009; 2015; 2020). 

Kontakti

Mācību koordinatore Dace Gaile
Tālrunis: 67229770
e-pasts: Dace.Gaile@vas.gov.lv
Kur mēs atrodamies?
Atvainojiet, video nav pieejams.

Laura Okdaldere

Piesakos šim kursam kā nākošajam posmam pēc pirmā kursa „Diplomātiskais protokols un etiķete” apgūšanas. Mani īpaši interesē etiķetes un komunikācijas principi, to līdzības un atšķirības dažādās kultūrās. Kursam piesakos, lai gūtu praktiskus ieteikumus kā veidot visveiksmīgāko komunikāciju ar dažādu kultūru un tautību pārstāvjiem profesionālajā vidē.
25.02.2020
Jūsu vārds
Jūsu e-pasts
Jūsu komentārs