+371 67229116 vas@vas.gov.lv Facebook
Vēsture

Vēsture

 
 
 
 
 
 

2016. gads – šobrīd

2016.gadā būtiski pieauga mācību dalībnieku skaits VAS pamatmācībās, kā arī tika uzsākta divu lielu ES Sociālā fonda līdzfinansētus valsts pārvaldes centralizētus mācību projektu Nr.3.4.2.0/15/I/001 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā" (U projekts) un Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (K projekts) īstenošana. U projekta mērķis -  sniegt Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem nepieciešamās kompetences uzņēmējdarbību sekmējošu faktoru un regulējošu normatīvo aktu izpratnei, publisko pakalpojumu un tiesiskā regulējuma pilnveidei, lai mazinātu normatīvismu un administratīvo slogu un atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Savukārt, K projekta mācību pasākumi sniedz Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem nepieciešamās kompetences korupcijas atpazīšanai, risku identificēšanai, interešu konflikta novēršanai, izmeklēšanas un operatīvās darbības stiprināšanai, nodrošinot korupcijas novēršanu un ēnu ekonomikas mazināšanu.

2009.-2015. gads

No 2012.gada  otrā pusgada VAS ir uzsāka īstenot uzņēmējdarbības pieeju valsts pārvaldes mācībās, saglabājot ciešu sasaisti ar valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstības koncepcijā noteiktajām prioritātēm un valsts pārvaldes mācību vajadzībām.
2013. un 2014.gadā VAS centralizēti īstenoja lielākās mācības, lai sagatavotu valsts pārvaldē nodarbinātos Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanā 2015.gada 1.pusgadā. Mācībās kopā piedalījās ap 1100 valsts pārvaldē nodarbināto Rīgā, gan 100 cilvēki Briselē – topošie darba grupu vadītāji un viņu vietnieki, eksperti, koordinatori un komunikatori, kuriem tiek nodrošinātas gan saturiskās, gan angļu valodas mācības.
VAS darbību būtiski ietekmēja ekonomiskās krīzes laikā veiktie budžeta konsolidācijas pasākumi, kad  samazināts gan mācībām paredzētais budžeta finansējums, gan sākotnēji plānotais ESF projekts valsts pārvaldes darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveidei. Notika pāreja uz pašfinansēšanās mācību modeli, atbilstoši koncepcijai un Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.-2013.gadam "Labāka pārvaldība: pārvaldes kvalitāte un efektivitāte". Lai nodrošinātu iestādes darbību un funkciju izpildi, VAS attīstīja papildus darbības virzienus – ārvalstu pieredzes apmaiņas vizīšu uzņemšanu, piedalīšanos valsts pārvaldes mācību iepirkumos, starptautiskos attīstības sadarbības projektos u.c.

2006.-2009. gads

VAS darbības virzienus noteica Valsts kancelejas darbības stratēģija 2007.–2009.gadam, norādot jaunas politikas iniciatīvas, kuras identificē tās jomas, kurās nepieciešama ierēdņu profesionalitātes līmeņa paaugstināšana - pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un valsts pārvaldes cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšana saistībā ar Latvijas kā Eiropas Savienības Padomes prezidējošās valsts funkciju īstenošanu, kā arī valsts pārvaldē nodarbināto izglītošanas turpināšana korupcijas novēršanas un apkarošanas jautājumos. Šīs stratēģijas realizēšanas atbalstam VAS izstrādāja un aprobēja vairākus kursus: Sabiedrības līdzdalība valsts politikas veidošanā; Labas pārvaldības princips tiešajā valsts pārvaldē; Sarunu vešana ES; Nacionālo faktoru nozīme sadarbībā ar ES institūcijām u.c.
Līdz 2010. gadam VAS mācības organizētas arī mācību centros Bauskā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Liepājā, Saldū, Valmierā un Ventspilī.

2001.–2006. gads

Pieņemta Valsts pārvaldes reformas stratēģija 2001.–2006. gadam, kas paredzēja Latvijas valsts pārvaldes administratīvo spēju uzlabošanu atbilstoši Eiropas Savienības labās pārvaldes principiem. Līdz ar to stratēģijas ieviešanas rīcības plānā precīzi norādīti Valsts administrācijas skolas piecu gadu laikā veicamie uzdevumi un to izpildes termiņi.
No 2003.gada 1.janvāra VAS ir Valsts Kancelejas pārraudzībā.

1998.–2001. gads

Šajā laika posmā Pasaules Bankas un Starptautiskā Valūtas fonda izvirzītie finanšu palīdzības saņemšanas priekšnosacījumi lieka meklēt jaunus risinājumus publiskās pārvaldes attīstības jomā. VAS noslēdza apjomīgo un ierēdniecību visaptverošo mācību pamatkursu mācīšanu un pakāpeniski pārejot pie jaunu – specializētāku – mācību kursu izveides, arvien paplašinot piedāvāto mācību tēmu loku. To noteica arī nepieciešamība attīstīt tās valsts pārvaldei svarīgās jomas, kas bija saistītas ar pievienošanos Eiropas Savienībai.

1994.–1998. gads

Latvijas valdība uzsāk plašas reformas ekonomikas, tiesību un publiskās pārvaldes jomās. Viens no publiskās pārvaldes reformas atzariem bija valsts civildienesta radīšana. Šis bija vērienīgu stratēģijas pamatnostādņu sagatavošanas un īstenot uzsākšanas posms, kuru vadīja Valsts reformu ministrija.
VAS ar Ministru kabineta lēmumu tika dibināta 1993. gada   7. decembrī kā patstāvīga juridiska institūcija Valsts reformu ministrijas pārraudzībā. Pēc Valsts reformu ministrijas likvidēšanas 1995. gada jūlijā, VAS atradās Valsts kancelejas pārraudzībā, no 1997. gada 1. janvāra – Labklājības ministrijas pārraudzībā, no 1997. gada 10. jūnija - Valsts pārvaldes reformas biroja pārraudzībā, no Īpašu uzdevumu ministra institūcijas izveides 1999. gada 1. jūnijā - Īpašu uzdevumu ministra valsts  reformu lietās pārraudzībā. Saskaņā ar Valsts civildienesta likumu VAS ir valsts pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku civildienesta ierēdņu apmācības jomā.