Valsts administrācijas skolas valsts budžeta un apakšprogrammu aktuālās tāmes skatīt Valsts kases tīmekļvietnē: www.kase.gov.lv/parskati-un-tames/valsts-budzeta-tames
Informācija tiek publicēta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā".