ES un Administratīvās kapacitātes ceļa kartes logo

Administratīvās kapacitātes ceļa karte Kohēzijas politikas mērķu sasniegšanai 2021.-2027.gada plānošanas periodā ir izstrādāta, lai kalpotu par galveno vadlīniju, plānu un atskaites punktu virzībā uz mērķi radīt nepieciešamos priekšnosacījumus cilvēkresursu, finansējuma, zināšanu pārneses, rīku un tehnoloģiju ieguldījumu pietiekamībai Kohēzijas politikas fondu programmu un projektu rezultātu efektīvai un savlaicīgai sasniegšanai. Ceļa karti izstrādājusi Valsts kanceleja un Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Līdz 2027.gadam Valsts administrācijas skola no savas puses īstenos daļu no Administratīvās kapacitātes ceļa kartes. Mācību pasākumi plānoti šādos virzienos:

  • projektu vadībā iesaistīto darbinieku profesionalizācija
  • Efektīvi pasākumi interešu konfliktu, krāpšanas un korupcijas novēršanai Kohēzijas politikas īstenošanā
  • veicināt publisko iepirkumu normatīvā regulējuma ievērošanu Kohēzijas politikas īstenošanā
  • veicināt valsts atbalsta noteikumu ievērošanu Kohēzijas politikas īstenošanā.