E-mācības "Procesu vadība ar LEAN", "Dizaina domāšana", "Publiskais iepirkums" un "Uzņēmējdarbība un ekonomika" atvērtas publiskai pieejai VAS Mācību pārvaldības sistēmā

 LEAN ir metode organizāciju darbības efektīvai vadībai, kuras saknes ir meklējamas Japānā. LEAN sākotnēji tika izmantota ražošanas vidē, bet pēdējos gadu desmitos veiksmīgi izmantota praktiski visās darbības jomā, tajā skaitā pakalpojumu un sabiedriskā sektora sfērās. LEAN pieeju raksturo dažādi principi un desmitiem metožu. Tomēr galvenais ir izpratne un realizācija, izmantojot dažādas, arī atšķirīgas metodes. Tādēļ pēdējā laikā šo pieeju vairāk dēvē nevis par «vadību» vai «pārvaldību», bet gan par «domāšanu» - lean thinking.

Tēmas:

1.LEAN domāšanas būtība:

 • Kāda ir LEAN būtība?
 • Kādi ir 3 produktivitātes ienaidnieki?
 • Kā identificēt zudumus?

2. Procesa plūsmas izprašana:

 • Kā pareizi formulēt mērķus un uzdevumus?
 • Kas ir procesu un vērtības plūsmas un kā tās attēlot?
 • Kāpēc ir svarīgi atainot ideālo procesu?
 • Kā analizēt problēmu cēloņus?

3. Procesu uzlabošana

 • Kas ir procesa plūsma?
 • Kādas metodes un rīkus var izmantot procesa plūsmas uzlabošanai?
 • Kā vizuālā vadība var palīdzēt ikdienas darbā?

4. Nepārtrauktās pilnveides LEAN kultūras veidošana

 • Kas ir nepārtrauktās pilnveides kultūra?
 • Kā īstenot ieteikuma sistēmu un vizuālo vadību?
 • Kāda ir vadītāju loma un darbinieku iesaistes nepārtrauktās pilnveides procesā?
 • Kā radošā domāšana var palīdzēt ikdienas darbā.

Mācību materiāli:

1.daļa

2.daļa

3.daļa

4.daļa

 

Dizaina domāšana ir metode praktiskai un radošai problēmu risināšanas pieejai, izmantojot stratēģijas, kas tiek izmantotas dizainēšanas procesā. Šī metode ir analītiskās un intuitīvās domāšanas sintēze. Tā nav centrēta uz pašu problēmu, bet gan uz risinājumu un vēlamā rezultāta radīšanu. Dizaina domāšana lielā mērā balstās uz līdzdarbības procesu, izmantojot gala lietotāja atsauksmes un ieteikumus.

Tēmas:

1. Dizaina domāšanas būtība:

 • Kas ir dizaina domāšana?
 • Kāpēc dizaina domāšana ir svarīga publiskajā pārvaldē?
 • Kāds ir dizaina domāšanas process? 

2. Dizaina domāšanas rīki un metodes problēmas identificēšanai, izpētei un formulēšanai:

 • Kā veikt problēmā iesaistīto pušu analīzi?
 • Kā veikt lietotāju izpēti?
 • Kā pareizi definēt problēmu?

3. Dizaina domāšanas rīki un metodes risinājumu meklēšanai un pārbaudei:

 • Kā radīt idejas problēmas risinājuma?
 • Kā novērtēt un izvēlēties, kuras idejas attīstīt tālāk?
 • Kā veidot un pārbaudīt idejas prototipu?
 • Kādi ir nākamie soļi pēc prototipa apstiprināšanas?

Mācību materiāli:

1.daļa

2.daļa

3.daļa

 

 

Kursa mērķis ir sniegt valsts pārvaldē nodarbinātajiem nepieciešamās kompetences Publisko iepirkumu likuma piemērošanā, iepirkumu plānošanā un sagatavošanā, iepirkuma veida izvēlē, iepirkuma izziņošanā, piedāvājuma saņemšanā un vērtēšanā, lēmuma pieņemšanā un paziņošanā, iepirkuma līguma noslēgšanā un publicēšanā, nodrošinot labāka regulējuma izstrādi mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā.

Tēmas:

 • Vai man ir jāpiemēro Publisko iepirkumu likums (PIL)?
 • Iepirkuma plānošana un sagatavošana
 • Iepirkuma veida izvēle, iepirkuma izziņošana
 • Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi
 • Kvalifikācijas prasības
 • Citas iepirkumu dokumentu prasības un to grozījumi
 • Piedāvājuma vērtēšana, lēmuma pieņemšana
 • Iepirkuma līguma noslēgšana un publicēšana

Mācību materiāls

E-mācības aktualizētas 2023.gadā.

Mācību mērķis ir pilnveidot valsts pārvaldē nodarbināto izpratni par uzņēmējdarbības nozīmi valsts attīstībā un uzņēmējdarbības vidi ietekmējošiem faktoriem,

īpaši - valsts pārvaldes ietekmi uz uzņēmējdarbību, un nodrošināt zināšanas par aktuālajām globālajām ekonomikas attīstības tendencēm. E-mācības izstrādātas 2016.gadā.

Tēmas un saites uz mācību materiāliem:

 • Pamatlīmenis:

21.gs. ekonomikas terorija, mikroekonomika, makroekonomika

Ievads uzņēmējdarbībā

Uzņēmējdarbības vides tiesiskais ietvars

Uzņēmējdarbību veicinoši faktori

Uzņēmējdarbības perspektīvas

Publiskās finanses, budžets un nodokļi

 • 1.līmenis:

21.gs. ekonomikas teorija, mikroekonomika, makroekonomika

Uzņēmumu dzīves cikls

Latvijas uzņēmējdarbības profils

Starptautiskā sadarbība, izaugsme un attīstība

Publiskās finanses, budžets un nodokļi

Valsts un pašvaldību loma uzņēmējdarbības attīstībā

Politikas plānošana uzņēmējdarbības atbalstam

 • 2.līmenis:

21.gs. ekonomikas teorija, mikroekonomika, makroekonomika

Viedā specializācija

Inovācija

Inovācija un valsts mijiedarbība

Aija Bite

Mācību eksperte
aija.bite [at] vas.gov.lv

E-mācības tiek rīkotas Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros.

ATT