K projekta ietvaros (tiek īstenots laikposmā no 2016. līdz 2022.gadam) tiek organizēti dažāda veida mācību un saistītie pasākumi – pamatmoduļu kursi, specializēto mācību kursi, gan starptautiska, gan nacionāla līmeņa mācību semināri, konferences, pieredzes apmaiņas pasākumi un citi.

Mācību un pieredzes apmaiņas tēmas attiecas uz korupcijas novēršanas un apkarošanas, kā arī nelegālas ekonomikas mazināšanas aspektiem, piem., finanšu izmeklēšanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jautājumiem, organizētās noziedzības un krāpšanas apkarošanu, analītiskiem un tehniskiem risinājumiem pretkorupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā, interešu konfliktu novēršanu, iekšējās kontroles sistēmas izveides un darbības aspektiem u.c.

Mācību pasākumu dalībniekiem tiek izsniegti sertifikāti par dalību pasākumā vai (ja mācību pasākums ietver zināšanu pārbaudījumu) sertifikāti par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu. Tā kā viens un tas pats darbinieks var piedalīties vairākos mācību pasākumos, statistisko datu pamatu projekta ietvaros veido izsniegto sertifikātu skaits.

Zemāk sniegtā statistiskā informācija atspoguļo K projekta mērķauditorijas institūciju nodarbināto iesaisti mācību pasākumos projekta ietvaros, kā arī mācību apjomu un tematisko virzienu.


Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.2.0/15/I/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā"

att