Statuss:
Citi projekti

Projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā" mērķis ir sniegt Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem nepieciešamās kompetences uzņēmējdarbību sekmējošu faktoru un regulējošu normatīvo aktu izpratnei, kā arī publisko pakalpojumu un tiesiskā regulējuma pilnveidei, lai mazinātu normatīvismu un administratīvo slogu, atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību, veicinātu uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju.

Mācību dalībniekiem tiks nodrošināta profesionālā pilnveide par tādām tēmām kā tiesiskais regulējums, normatīvisma mazināšana, valsts un privātā sektora sadarbība, valsts pārvaldes komunikācija ar uzņēmējiem, klientorientēta pārvaldība, publiskie pakalpojumi, uzņēmējdarbības pamati, godīga konkurence un konkurētspējas veicināšana, eksporta veicināšana, inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts un citām tēmām.
 
Projekta ietvaros tiks apmācīti vidējā un zemākā līmeņa vadītāji, politikas plānotāji un īstenotāji, tai skaitā kontroles funkciju veicēji, juristi, klientu apkalpošanas, personāla un iepirkumu speciālisti. Atsevišķas mācības tiešsaistes režīmā būs pieejamas arī pašvaldībās nodarbinātajiem.

Plānots izstrādāt septiņus mācību moduļus. Pirmais modulis jeb vienotais modulis "Uzņēmējdarbība un ekonomika" paredzēts visai projekta mērķa grupai.
Tiks izveidoti arī seši pamatmoduļi katrs ar savu mācību stratēģiju un unikālu mācību struktūru. Pamatmoduļu ietvaros pasniedzamie kursi tiks kategorizēti (pamatkurss, padziļinātais, specializētais kurss u.c.) un orientēti uz dažādām amatu grupām un profesionālās hierarhijas līmeņiem (piemēram, jaunajiem ierēdņiem un darbiniekiem, atsevišķas jomas speciālistiem u.c.).
 

Pamatmoduļi
I  Tiesiskais regulējums
II  Normatīvisma mazināšana
III  Valsts un privātā sektora sadarbība
IV  Publiskais pakalpojums
V  Konkurētspējas veicināšana
VI  Ilgtspējīga uzņēmējdarbība

 
Atbilstoši iestāžu darba specifikai, individuālajām mācību vajadzībām un noteiktajām prioritātēm tiks tiks papildus izstrādāti atsevišķi mācību kursi, veidojot specializētas mācību programmas.

logo