Līdzfinansē Eiropas Savienība logo

Projekts:Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana

Projekta īstenotājs: Bērnu aizsardzības centrs

Projekta sadarbības partneris: Valsts administrācijas skola

Atbildīgā iestāde: Labklājības ministrija

Sadarbības aktivitāšu īstenošanas periods: 2024.  - 2029. gads

Projekta finansējums: 920 832 EURt.sk. 85% no Eiropas Sociālā fonda Plus fonda, 15% no Latvijas valsts budžeta

Mērķa grupa:

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta pirmās daļas 1., 2., 7., 9., 11., 14., 15., 17., 19.1 un 19.4, 20. punktā noteiktie speciālisti, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā:

 • ārpusģimenes aprūpes iestāžu (valsts un pašvaldību bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu) vadītāji;
 • bāriņtiesas priekšsēdētāji, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki, bāriņtiesas struktūrvienību vadītāji, bāriņtiesas locekļi;
 • pašvaldības administratīvās komisijas priekšsēdētāji, priekšsēdētāja vietnieku un locekļi vai pašvaldības administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas priekšsēdētāji, priekšsēdētāja vietnieki un locekļi;
 • pašvaldības policijas darbinieki, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm;
 • prokurori;
 • tiesneši;
 • Bērnu aizsardzības centra amatpersonas, tai skaitā centra vadītājs, vietnieki un struktūrvienību vadītāji;
 • Valsts policijas amatpersonas, kuras strādā ar bērniem;
 • advokāti;
 • zvērināti notāri;
 • ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru vadītāji, to vietnieki un struktūrvienību vadītāji;
 • bērna atbalsta speciālisti.

Sadarbības aktivitāšu mērķi:

 • Nodrošināt profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvi subjektiem, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
 • Nodrošināt profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvi vadības jautājumos.
 • Nodrošināt profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvi bērna atbalsta speciālistiem.

Sadarbības partnera paredzētās aktivitātes:

 • Nodrošināt profesionālās kompetences pilnveides programmu mācības.

 • Organizēt nepieciešamos iepirkumus un slēgt līgumus profesionālās kompetences pilnveides programmu mācību īstenošanai.

 • Nodrošināt pasniedzēju piesaisti profesionālās kompetences pilnveides programmu mācībām.

 • Organizēt pasniedzēju darbu, atgriezeniskās saites iegūšanu un apkopošanu par mācību programmām.

 • Pilnveidot un uzturēt mācību pārvaldības sistēmu.

Rezultāti: Līdz 2029. gada 3. ceturksnim (ieskaitot) nodrošinātas mācības 5 988 speciālistiem.

Projekta aktivitāšu īstenošanu Sadarbības partneris nodrošināta ciešā sadarbībā ar jomas labākajiem ekspertiem un pasniedzējiem.

Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.3.6.1/1/24/I/001 “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana