Valsts administrācijas skola ikvienam interesentam piedāvā arī bezmaksas mācības:

"Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika" (valsts amatpersonām par likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem valsts amatpersonām, kā arī par ētiskumu).

Uz iepirkuma speciālistu kompetenču modeļa pamata izstrādāta mācību programma iepirkumu speciālistiem, kurā iespējams apgūt mācību moduļus, ņemot vērā kompetenču matricā noteiktās vajadzības. Kompetenču matrica veidota, balstoties uz Eiropas Komisijas izstrādāto ProcurCompEU.

Programmu veido divi līmeņi:

1.Pamatlīmenis (e-vide) ietver 14  mācību moduļus, katrā modulī ir iekļauts mācību materiāls (pdf formātā) un  pašpārbaudes tests.

2.Padziļinātais līmenis (tiešsaistes lekciju cikls, klātienes praktikums) ietver aktualitāšu, problēmjautājumu un praktisku nodarbību apgūšanu. Informācija par  padziļinātā līmeņa mācībām tiks precizēta. Dalībai mācībās var pretendēt, ja ir nokārtots pamalīmeņa eksāmens.

Detalizētāka informācija par programmas mācībām pieejama: https://www.vas.gov.lv/lv/jaunums/iepirkumu-veiceju-macibu-programma