Projekta investīcijas profesionālās pilnveides pasākumos valsts pārvaldei vērstas uz labāka regulējuma izstrādi mazo un vidējo komersantu atbalstam.
 
Projekta nodrošinātas mācības Valsts administrācijas skolā tiek īstenotas laikposmā no 2016. gada līdz 2022. gadam. Apmācību praktiskā īstenošana tiek veikta, pamatojoties uz kompetenču pieejā balstītas cilvēkresursu vadības sistēmas ievērošanu ar centralizētu pieeju un mācību piedāvājumu 75 valsts pārvaldes iestāžu nodarbināto profesionālai pilnveidei.
 
Tā kā netiešā U projekta mērķgrupa ir mazie un vidējie komersanti un sabiedrība kopumā, tad no projekta mācību tematiskā kopuma sagaidāms, ka projekta īstenošanas ietvaros tiks veicināta profesionālas, ekonomiskos procesos un uzņēmējdarbībā lietpratīgas, uz klientu orientētas valsts pārvaldes kapacitāte, kas darbojas nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, ar mazinātu administratīvo slogu, tā atbalstot uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.
 
Projekta mērķis - Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem - valsts politikas plānotājiem un īstenotājiem, vidējā un zemākā līmeņa vadītājiem, kontroles funkciju veicējiem, juristiem, klientu apkalpošanas, personāla un iepirkumu speciālistiem sniegt nepieciešamās kompetences uzņēmējdarbību sekmējošu faktoru un regulējošu normatīvo aktu izpratnei, publisko pakalpojumu un tiesiskā regulējuma pilnveidei, mazinātu normatīvismu un administratīvo slogu, atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību, veicinātu uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju. 
 
Projekta ietvaros izstrādāti septiņi jauni mācību moduļi, no kuriem pirmais modulis aptver visu projekta mērķgrupu un nosaukts par Vienoto moduli, bet seši Pamatmoduļi veidoti katrs ar savu mācību stratēģiju, mācību programmu un tās ietvaros metodiski dažādotiem, un uz atšķirīgu priekšzināšanu līmeņiem orientētiem, tematiski izstrādātiem kursiem (ievadkurss, pamatkurss, padziļinātais kurss, darbnīcas, treniņi, simulācijas, lietišķās spēles u.c.) dažādām amatu grupām un profesionālās hierarhijas līmeņiem.
Atbilstoši iestāžu individuālajām mācību vajadzībām projekta tematiskajā ietvarā tiek veidotas arī specializētas mācību programmas, orientētas uz zināšanu un pieredzes pārnesi profesionālai kompetencei.
 
Projekta mācību piedāvājuma mērķgrupai struktūra
 
Projektu ietvaros tiek veicināta darbinieku profesionālā pilnveide tiešās valsts pārvaldes
75 iestādēs. Norādītas Ministru kabineta noteikumu Nr.389 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40353466
 
Projekta mācību struktūru veido trīs savstarpēji papildinošas daļas:

att


Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 3.4.2.0/15/I/001 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā"
 

att