Projekta investīcijas profesionālās pilnveides pasākumos valsts pārvaldei vērstas uz labāka regulējuma izstrādi mazo un vidējo komersantu atbalstam.
 
Projekta nodrošinātas mācības Valsts administrācijas skolā tiek īstenotas laikposmā no 2016. gada līdz 2022. gadam. Apmācību praktiskā īstenošana tiek veikta, pamatojoties uz kompetenču pieejā balstītas cilvēkresursu vadības sistēmas ievērošanu ar centralizētu pieeju un mācību piedāvājumu 75 valsts pārvaldes iestāžu nodarbināto profesionālai pilnveidei.
 
Tā kā netiešā U projekta mērķgrupa ir mazie un vidējie komersanti un sabiedrība kopumā, tad no projekta mācību tematiskā kopuma sagaidāms, ka projekta īstenošanas ietvaros tiks veicināta profesionālas, ekonomiskos procesos un uzņēmējdarbībā lietpratīgas, uz klientu orientētas valsts pārvaldes kapacitāte, kas darbojas nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus, ar mazinātu administratīvo slogu, tā atbalstot uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.
 
Projekta mērķis - Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem - valsts politikas plānotājiem un īstenotājiem, vidējā un zemākā līmeņa vadītājiem, kontroles funkciju veicējiem, juristiem, klientu apkalpošanas, personāla un iepirkumu speciālistiem sniegt nepieciešamās kompetences uzņēmējdarbību sekmējošu faktoru un regulējošu normatīvo aktu izpratnei, publisko pakalpojumu un tiesiskā regulējuma pilnveidei, mazinātu normatīvismu un administratīvo slogu, atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību, veicinātu uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju. 
 
Projekta ietvaros izstrādāti septiņi jauni mācību moduļi, no kuriem pirmais modulis aptver visu projekta mērķgrupu un nosaukts par Vienoto moduli, bet seši Pamatmoduļi veidoti katrs ar savu mācību stratēģiju, mācību programmu un tās ietvaros metodiski dažādotiem, un uz atšķirīgu priekšzināšanu līmeņiem orientētiem, tematiski izstrādātiem kursiem (ievadkurss, pamatkurss, padziļinātais kurss, darbnīcas, treniņi, simulācijas, lietišķās spēles u.c.) dažādām amatu grupām un profesionālās hierarhijas līmeņiem.
Atbilstoši iestāžu individuālajām mācību vajadzībām projekta tematiskajā ietvarā tiek veidotas arī specializētas mācību programmas, orientētas uz zināšanu un pieredzes pārnesi profesionālai kompetencei.
 
Projekta mācību piedāvājuma mērķgrupai struktūra
 
Projektu ietvaros tiek veicināta darbinieku profesionālā pilnveide tiešās valsts pārvaldes
75 iestādēs*.
 
Projekta mācību struktūru veido trīs savstarpēji papildinošas daļas:

att

Mācību īstenošanas dinamika 2016-2019

attatt

Mācībās kā profesionālās pilnveides pasākumos dalībnieki saņem 2 veidu sertifikātus, no kuriem pirmais apliecina dalību mācībās, bet gadījumos, kad mācību pasākums ietver zināšanu pārbaudi, tiek izsniegts otrs - sertifikāts par dalību un pārbaudījuma nokārtošanu.
 
 
Mērķgrupas dalībniekiem izsniegtie sertifikāti projekta mācībās 2016-2019

att

Sasniegtā mērķgrupas dalība projekta mācībās pa resoriem 2019

att

TOP 5 mērķgrupas iestādes pēc sasniegtās dalības mācībās 2016-2019

attattattatt

*Norādītas Ministru kabineta noteikumu Nr.389 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa „Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40353466


Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 3.4.2.0/15/I/001 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā"
 

att