Mācību mērķis:

 

Interaktīvu mācību veidā sniegt pamatzināšanas un veicināt vienotu izpratni par ēnu ekonomiku un tās mazināšanas aspektiem. E-mācības dalībnieki var apgūt sev ērtā laikā, vietā un izmantojot viedtālruni, planšetdatoru vai datoru ar interneta pieslēgumu.
 
Mācību mērķauditorija:
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā" mērķauditoriju institūciju un pašvaldību darbinieki bez priekšzināšanām vai ar nelielām zināšanām ēnu ekonomikas mazināšanas jomā, kā arī darbinieki, kuriem nepieciešams uzlabot zināšanas un iepazīties ar aktualitātēm tēmas ietvaros.

 E-mācībās tiek aplūkotas šādas tēmas:

1. Ēnu ekonomika: definīcijas, cēloņi, sekas

 • ēnu ekonomikas jēdziena starptautiskie lietojumi,
 • ienākumu slēpšanas veidi,
 • ēnu ekonomikas izplatības sekas,
 • iemesli, kas motivē uzņēmumus un indivīdus neuzrādīt ienākumus,
 • ekonomiskās likumsakarības, kas ietekmē ēnu ekonomiku,
 • ēnu ekonomiku stimulējošie faktori.


2. Ēnu ekonomika: pazīmes, mērīšana, izplatība

 • pazīmes, kas palīdz identificēt ēnu ekonomiku tautsaimnieciskajā un uzņēmuma līmenī,
 • tiešās un netiešās ēnu ekonomikas novērtēšanas metodes,
 • dažādu ēnu ekonomikas novērtēšanas metožu relatīvās priekšrocības un trūkumi,
 • dažādu ēnu ekonomikas novērtēšanas metožu pielietojums,
 • ēnu ekonomikas izplatība un tās īpatnības dažādās pasaules valstīs,
 • nozares un uzņēmumi, kuros ēnu ekonomikas darbības ir biežāk sastopamas.


3. Ēnu ekonomika un noziedzīgie nodarījumi. Privātais un publiskais sektors

 • tipiskākās nodokļu krāpšanas shēmas Latvijā,
 • PVN reversās maksāšanas kārtība un kā tā palīdz apkarot krāpniecību,
 • nelegālo cigarešu un alkohola izplatības novērtējums Latvijā un citās valstīs,
 • atšķirība starp izvairīšanos no nodokļu nomaksas un nodokļu optimizāciju,
 • iespējamās korupcijas definīcijas,
 • korupcijas izplatība valstu starpā,
 • korupcijas un ēnu ekonomikas savstarpējā saikne.


4. Ēnu ekonomikas mazināšanas politika

 • ēnu ekonomikas mazināšanas politikas prioritātes un rīcības virzieni,
 • iesaistītās puses ēnu ekonomikas mazināšanas politikas iniciatīvu izstrādē, ieviešanā un kontrolē,
 • sadarbības organizācija starp iesaistītajām pusēm,
 • ģenerālvienošanās un sociālā dialoga veidošana nozarēs,
 • darbs pie ēnu ekonomikas mazināšanas būvniecības nozarē,
 • veidi kā pievērsties aplokšņu algu īpatsvara samazināšanai.

 
Pēc e-mācību kursa apguves, dalībnieki iegūs pamatzināšanas par ēnu ekonomiku un tās mazināšanu, t.sk. arī par ēnu ekonomikas veidiem, izpausmēm un atšķirībām.
 


Mācības finansētas no Valsts administrācijas skolas īstenotā ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” līdzekļiem