Projekta aktualitātes

attValsts administrācijas skolas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros 2018.gada pirmais pusgads ir bijis intensīvs mācību īstenošanā. Tika uzsāktas mācības trīs pamatmoduļos un veiksmīgi turpinātas mācības satura ziņā ļoti plašajā modulī “Pārrobežu sadarbība korupcijas novēršanā un ēnu ekonomikas mazināšanā”, kas tika uzsākts 2017.gadā.
Paplašinoties projekta mērķauditorijai (pievienotas 4 jaunas institūcijas), mācībās ir iesaistījušies arvien vairāk valsts pārvaldes institūcijās nodarbināto, tādējādi projekts kļuvis vēl pieprasītāks.
Būtiska uzmanība šajā laikā ir pievērsta starptautiskās sadarbības attīstībai. Projekta ietvaros organizētajās diskusijās un semināros piesaistīti dažādu valstu pārstāvji – eksperti, lai dalītos savā pieredzē un labākajā praksē. Pieredzes un informācijas apmaiņa tika veicināta, kā arī mērķauditoriju pārstāvju profesionālā kvalifikācija tika pilnveidota, īstenojot Latvijas valsts pārvaldē nodarbināto izpētes un mācību vizītes ārvalstīs.
2018.gada otrajā pusgadā turpināsies vairums jau esošu mācību un tiks īstenoti jauni mācību un pieredzes apmaiņas pasākumi, arvien vairāk koncentrējoties uz mērķauditoriju institūciju darbinieku specifiskām kompetencēm un mācību vajadzībām. Tiks turpināts iesāktais darbs e-mācību izstrādei. Plānots īstenot vairākus starptautiskus pasākumus, kas saistīti ar dažādiem pretkorupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas aspektiem.

Īstenotās mācības un citi pasākumi 2018.gada pirmajā pusgadā

Pasākums Dalībnieku skaits (izsniegtie sertifikāti)
Mācību pamatmodulis “Pārrobežu sadarbība korupcijas novēršanā un ēnu ekonomikas mazināšanā” 148
Mācību pamatmoduļa “Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā” 1.kurss “Pamata aspekti pretkorupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” 404
Mācību pamatmoduļa “Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā” 2.kurss “Pretkorupcijas un ēnu ekonomikas apkarošanas aspekti tiesībaizsardzības iestāžu darbā” 133
Mācību pamatmoduļa “Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā” 3.kurss “Pretkorupcijas un ēnu ekonomikas apkarošanas aspekti kontrolējošo iestāžu darbā” 82
Mācību pamatmodulis “Korupcijas un interešu konflikta risku novēršana” 145
Mācību pamatmodulis “Valsts pārvaldes darbība tiesiskā valstī” 146
Specializētās mācības Latvijā (kopā 5 dažādas mācības) 422
Starptautiski semināri par ēnu ekonomikas, organizētas noziedzības apkarošanas un aktīvu pārvaldīšanas jautājumiem (kopā 3 semināri) 157
Starpinstitucionālas mācības “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā” (sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Finanšu ministriju, Tiesu administrāciju un Nīderlandes Finanšu informācijas un izmeklēšanas dienestu). Īstenoti trīs mācību līmeņi 140
Mācību un pieredzes apmaiņas vizītes ārvalstīs (kopā 12 vizītes uz Franciju, Itāliju, Lielbritāniju, Lietuvu, Nīderlandi, Rumāniju, Somiju, Vāciju) 33

Valsts administrācijas skolas īstenotais ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

att