Projekta aktualitātes

 

att2019.gada 25.-26. novembrī Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Valsts kanceleju un ASV vēstniecību Rīgā īstenoja pieredzes apmaiņas pasākumu par profesionālās ētikas kodeksa ieviešanu valsts pārvaldes institūcijās.

Pasākuma mērķis bija sniegt valsts institūciju nodarbinātajiem izpratni par dažādiem ar ētiku valsts pārvaldē saistītiem jautājumiem, t.sk. dalīties arī ar labo praksi. Publisko iestāžu pārstāvji prezentēja tēmas saistībā ar valsts pārvaldes vērtību un ētikas pamatprincipiem, ētikas kodeksa nozīmi interešu konflikta novēršanā, dalījās ētikas kodeksu ieviešanas praksē un pieredzē, ētikas aspektu izstrādē un ieviešanā. Labāko praksi un problemātiku ētikas un publiskās godprātības aspektu ieviešanā un iedzīvināšanā publiskajā pārvaldē dalījās pārstāvji no Amerikas Savienotajām Valstīm, Norvēģijas un Igaunijas, kā arī pārstāve no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD).


Tika aplūkota t.sk. privātā sektora pieredze ētikas principu izstrādē un ieviešanā, vienlaicīgi iezīmējot arī korporatīvās pārvaldības pamatus. Savukārt akadēmiskās vides pārstāvji iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar ētikas principiem gan vispārīgā nozīmē, gan arī ar to ieviešanas un ievērošanas aspektiem valsts pārvaldē. Uzmanība tika pievērsta arī neviennozīmīgi traktējamiem ētikas un tiesiskā regulējuma momentiem, kā arī ētikas principu ievērošanai apstākļos, kad neētiska rīcība šķiet izdevīga no finansiāla, darba un laika resursu ieguldījuma, kā arī citiem viedokļiem. Emocionāli bagāta un izjusta bija pasākuma īpašā viesa – režisora Jāņa Streiča uzstāšanās, reflektējot par ētikas un godprātības jautājumiem.

Pasākuma noslēgumā tika īstenotas interaktīvas praktiskas aktivitātes, kurās dalībnieki varēja likt lietā savas zināšanas par valsts pārvaldes vērtībām un arī radoši izpausties.
Pasākumā kopā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no Latvijas valsts pārvaldes institūcijām.
 


Pasākums tika finansēts no ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” līdzekļiem

att