Projekta aktualitātes

att2020.gada 22.-23.janvārī Valsts administrācijas skola īstenoja pieredzes apmaiņas semināru “Noziegumi pret dabas vidi: no izmeklēšanas līdz tiesvedībai”. Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar vairāku ārvalstu ekspertu pieredzi saistībā ar noziegumu pret dabas vidi izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.

Semināra mērķis bija nacionālā un starptautiskā līmenī veicināt noziegumu pret dabas vidi izmeklēšanu, identificējot problēmjautājumus un meklējot iespējamos risinājumus, t.sk. arī uzlabojot sadarbību starp noziegumu izmeklēšanā un kriminālvajāšanā iesaistītajām institūcijām. Ārvalstu eksperti dalījās ar savu praksi attiecīgo nodarījumu apkarošanā, rādot piemērus un sniedzot informāciju par problēmām ar ko nācies saskarties un to pārvarēšanas iespējām.
Uzaicinātie eksperti pārstāvēja Latviju, Itāliju, Lietuvu, Poliju, Eiropolu un Vāciju/ ENPRO (Prokuroru tīkls vides noziegumu jautājumos Baltijas jūras reģionā). Pasākumu atklāja Itālijas vēstnieks Latvijā Stefano Taliāni de Markio (Stefano Taliani de Marchio).
 
Seminārā tika aplūkotas šādas tēmas:

  • Noziedzīgu nodarījumu atklāšana un izmeklēšana, kas vērsta pret dabas vidi,- nelikumīgas darbības zemes, ūdens, mežu un atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanā (atkritumu nelikumīga tirdzniecība un bīstamu materiālu nelikumīga ražošana vai apstrāde), zemes, mežu, ūdeņu piesārņošanā un piegružošanā, atmosfēras gaisa piesārņošanā, apdraudētu savvaļas dzīvnieku tirdzniecības noteikumu pārkāpšanā (nelikumīga tirdzniecība ar savvaļas dzīvniekiem).
  • Vides noziegumu izmeklēšana un kriminālvajāšana, pierādījumu iegūšana un novērtēšana, sadarbības veidi un tiesu prakse Latvijā, Lietuvā, Polijā, Itālijā, Vācijā un starptautiskajā līmenī. Viens no izdarītajiem secinājumiem saistīts ar to, ka ir nepieciešamās specifiskās zināšanas noziegumu pret dabas vidi atklāšanā.
  • Eiropola loma vides noziegumu izmeklēšanā un apkarošanā. Savstarpējā sadarbība un izpratne par to, kā iesaistītās institūcijas un cietušās puses var sadarboties, veicinot izmeklēšanu.
  • Praktisko gadījumu izpēte un analīze.

 
Semināra tematikas aktualitāte ir saistīta gan ar pieredzes un zināšanu apmaiņu, gan ar mērķi veidot vienotu praksi pirmstiesas kriminālprocesos un tiesvedībā krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem vides jomā. Seminārs sniedza iespējas analizēt Eiropas Savienības valstu nacionālo tiesību sistēmu aspektus, ņemot vērā krimināltiesiskās atbildības kopīgās vadlīnijas un realizācijas formas saiknē ar sociālajai atbildībai piemītošajām vadlīnijām un realizācijas formām.
 
Semināra gaitā tika izdarīti vairāki svarīgi secinājumi:

  • Latvijā noziedzīgu nodarījumu pret dabas vidi apkarošana ir  jānosaka kā prioritāte. Jāņem vērā, ka nelikumīgas darbības vides jomā būtiski ietekmē ne tikai vidi, bet arī sabiedrības veselību.
  • Jāapzinās, ka noziedzīgi nodarījumi pret vidi galvenokārt tiek izdarīti finansiāla ieguvuma dēļ, kā arī tajos ir vērojamas korupcijas pazīmes. Jānosaka kritēriji, jāprecizē atšķirība starp noziedzīgiem nodarījumiem un administratīviem pārkāpumiem vides jomā. Jāizvērtē līdzsvars starp administratīvo un krimināltiesisko pieeju šiem likumpārkāpumu veidiem.
  • Jāpārskata tiesību akti un/vai jāpieņem attiecīgas pamatnostādnes, lai atvieglotu jēdziena “kaitējums videi” interpretāciju (būtisks kaitējums (vērtējams jēdziens), kaitējuma risks (piesārņojuma riska novērtējums) un kaitējuma apmērs). Aktuāls jautājums ir juridisko personu saukšana pie kriminālatbildības noziedzīgos nodarījumos pret dabas vidi.
  • Lai izmeklētu noziedzīgus nodarījumus pret dabas vidi ir nepieciešamas speciālas un tehniskas zināšanas (pierādījumu iegūšana un nostiprināšana, paraugu ņemšana, ekspertīzes u.c.), tādēļ nepieciešams turpināt īstenot vietēja un starptautiska līmeņa mācības un pieredzes apmaiņas seminārus institūcijām. Svarīgi ir veidot preventīvas programmas un veikt izglītojošus pasākumus plašākai sabiedrībai.
  • Nozīmīga loma vides aizsardzībā, kā arī prevencijas un informētības veicināšanas pasākumos ir privātajam sektoram, jo komersantu sadarbība ar tiesībaizsardzības iestādēm var dot svarīgu ieguldījumu, t.sk. sniedzot informāciju par konstatēto kaitējumu videi un veicinot informētības līmeni vides aizsardzības jautājumos.
  • Latvijā ir jāveido tiesu prakse vides noziegumos, jāpilnveido izmeklēšanas kvalitāte un starpinstitūciju sadarbība - tieši tādēļ ir tik būtiska attiecīgo jautājumu apspriešana un dalīšanās praktiskajā pieredzē.

Seminārs radījis rezonansi arī ārvalstu ekspertu vidū, piem., viena no seminārā pārstāvētajām valstīm apsver iespēju organizēt līdzīgu pasākumu, visticamāk uzaicinot piedalīties tajā arī Latvijas speciālistus.
 
Seminārā kopā piedalījās ap 60 dalībniekiem no Latvijas valsts pārvaldes institūcijām.


Pasākums tika finansēts no ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” līdzekļiem

att