Projekta aktualitātes

2020.gada 14.-15. decembrī Valsts administrācijas skola, sadarbībā ar ASV Tieslietu departamenta Prokuratūras attīstības, palīdzības un mācību biroju ārvalstīs (DOJ-OPDAT), citām ASV institūcijām, Eiropolu, Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, Valsts policiju, Rīgas Tehniskās universitātes un zvērinātu advokātu biroja COBALT pārstāvjiem īstenoja starptautisku vebināru Izlaupīšana un atmazgāšana: kultūras īpašuma nelikumīga tirdzniecība un finanšu noziegumi”. Pasākuma īstenošana bija saistīta t.sk. ar UNESCO 1970.gada konvencijas “Konvencija par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu” 50 gadu jubileju un UNIDROIT 1995.gada konvencijas “Konvencija par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem” 25 gadu jubileju. 

Semināra laikā tā dalībniekiem bija iespēja iegūt informāciju ne tikai par kultūras īpašuma nelikumīgu tirdzniecību, bet arī par nelikumīgu darbību ar kultūras īpašumu saikni ar finanšu noziegumiem, t.sk., naudas atmazgāšanu. Būtiska uzmanība tika veltīta arheoloģisko senlietu nelikumīgai iegūšanai un tirdzniecībai, kas ir aktuāla tēma arī Latvijā.

Seminārs bija sadalīts divās daļās un tajā Latvijas un ASV pārstāvji dalījās ar informāciju un pieredzi par šādām tēmām:

  • Naudas atmazgāšana caur kultūras īpašumu un mākslas darbiem
  • Arheoloģisko objektu izlaupīšana Latvijā: zaudējumu novērtēšanas aspekti
  • Nelikumīgas tirdzniecības indikatori un starpinstitūciju sadarbība
  • Ar mākslas priekšmetiem saistīto nodarījumu un naudas atmazgāšanas izmeklēšana
  • Starptautiskā sadarbība – Eiropola skatījums
  • Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes iesaistīšanās cīņā pret kultūras vērtību izlaupīšanu un nelikumīgu tirdzniecību Latvijā
  • Starptautiskās sadarbības jautājumi kultūras īpašuma lietās
  • Valsts policijas darbība noziedzības apkarošanā kultūras īpašuma jomā
  • Lietas izpēte: Hobby Lobby senlietas

Semināra laikā tika akcentēti arī institūciju savstarpējās sadarbības un starptautiskās sadarbības aspekti kultūras īpašuma nelikumīgas tirdzniecības novēršanas jomā, kā arī preventīvais/ ar uzraudzību saistīts darbs (piem., regulārs monitorings portālos, kuros pārdod kultūras priekšmetus u.tml.).

Pasākumā kopā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki no Latvijas un ASV (t.sk. dalībnieki no Latvijas tiesībaizsardzības, prokuratūras, kontrolējošām, kultūras jomas u.c. institūcijām, kā arī tiesām un Latvijas Republikas Saeimas).


Pasākums tika organizēts ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

Logo