Projekta aktualitātes

ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (turpmāk - K projekts) noslēdzošais, 2022.gads, bijis bagāts ar e-mācībām un vērienīgu konferenci.

Šogad lielākā uzmanība tika veltīta e-mācību izstrādei un ESF projektu kopīgās konferences “Pārmaiņu paātrinājums” īstenošanai. Pirmajā pusgadā tika īstenots mācību modulis “Institūciju iekšējie pasākumi korupcijas risku novēršanai”, kurā valsts pārvaldē nodarbinātie auditori un citi darbinieki, kas ikdienā strādā šajā jomā, apguva zināšanas kā izvērtēt iestāžu izstrādātos iekšējos plānus korupcijas risku novēršanai. Tika īstenotas arī vairākas specializētās mācības, piemēram, par tādām tēmām kā sankciju jautājumi pret Krieviju un Baltkrieviju, izmeklēšanas jautājumi u.c.

Šogad K projekta ietvaros tika izstrādāti četri jauni e-mācību kursi, kas būs vērtīgs un paliekošs materiāls valsts pārvaldei. Šie kursi aptver tēmas par interešu konflikta novēršanu, aizliegtām vienošanām publiskajos iepirkumos, iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas izveidi un vērtībām valsts pārvaldē. E-mācības ļāva valsts pārvaldē nodarbinātajiem patstāvīgi un sev ērtā laikā un vietā apgūt darbam nepieciešamās zināšanas. No organizatoriskā un cilvēkresursu viedokļa, e-mācības ļauj aptvert plašāku dalībnieku skaitu nekā klātienes un/ vai tiešsaistes mācībās, tādēļ šajā ziņā tās ir efektīvākas.

Mācību dalībnieku skaits 2022.gadā

 

Mācību pasākuma nosaukums

Dalībnieku skaits

Mācību modulis “Institūciju iekšējie pasākumi korupcijas risku novēršanai”

28

Specializētās mācības

1066

Konference “Pārmaiņu paātrinājums”

152

E-mācību kurss “Korupcijas novēršana”

2972

E-mācību kurss “Interešu konflikta novēršana (padziļinātais kurss)”

696

E-mācību kurss “Interešu konflikts un aizliegtās vienošanās publiskajos iepirkumos”

178

E-mācību kurss “Iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas izveide institūcijā (pamatkurss)”

313

E-mācību kurss “Iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas izveide institūcijā (padziļinātais kurss)”

321

E-mācību kurss “Iekšējās pretkorupcijas kontroles sistēmas izveide institūcijā (kurss vadītājiem)”

121

E-mācību kurss “Misija un vērtības valsts pārvaldē”

626

Izglītojošā un interaktīvā spēle “Ētiskās vērtības valsts pārvaldē nodarbinātajiem”

1206

Komandējums (Čehija)

2

Kopā:

7681

Mācību dalībnieku skaits iepriekšējos gados

K projekta dalībnieku skaita grafiks no 2016.-2021.gadam

ESF projekts Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

ESF logo