Projekta logo

Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 35. punktā ir izteikta apņemšanās mazināt birokrātiju un valsts pārvaldi padarīt elastīgāku, vairāk uzticoties uzņēmēju, iedzīvotāju un pašvaldību spējai vadīties pēc pašdeklarācijas principa. Šī apņemšanās paredz samazināt pastāvošo administratīvo slogu, kā arī nepieļaut jauna nepamatota administratīvā sloga radīšanu jaunajos tiesību aktu projektos un grozījumos. 

Mācību kursa pirmajā daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar administratīvā sloga konceptu, dažādām metodēm, ko izmanto, lai novērtētu un samazinātu administratīvo slogu, kā arī ārvalstu praksi administratīvā sloga novērtēšanā un mazināšanā. Līdzās kvantitatīvajām metodēm (paplašinātais standarta izmaksu modelis) uzmanība tika pievērsta kvalitatīvām metodēm, lai noteiktu iespējamos pasākumus administratīvā sloga mazināšanai. Kursa otrajā daļā dalībnieki apguva praktiskas iemaņas administratīvā sloga un atbilstības izmaksu aprēķināšanā, izmantojot konkrētus tiesību aktu piemērus. 

 

*Mācības tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projektā Nr.6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001Publiskas pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana”.