Projekta aktualitātes

att2017.gada pirmais pusgads Valsts administrācijas skolas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros sācies gan ar iepriekšējā gadā uzsāktām mācībām, gan vairākām jaunām, aptverot plašu tematisko loku, piemēram, juridiskos jautājumus, komunikācijas prasmes u.tml. Šogad projekta ietvaros Valsts administrācijas skolā uzsāktas arī plašas starpinstitucionālas mācības, vienkopus pulcējot dalībniekus no 13 Latvijas Republikas institūcijām. Turpinot 2016.gadā iesākto praksi, arī šī gada pirmajā pusgadā tikušas rīkotas diskusijas, piedaloties Latvijas valsts iestāžu pārstāvjiem un ārvalstu ekspertiem, lai dalītos pieredzē un veicinātu labās prakses pārņemšanu.

2017.gada otrajā pusgadā jau ir uzsāktas vairākas jaunas mācības, kā arī notiek darbs pie ārvalstu komandējumu plānošanas un konferences organizēšanas.

Īstenotās mācības un citi pasākumi 2017.gada I pusgadā

 

Mācību nosaukums Dalībnieku skaits
Mācību pamatmodulis "Koruptīvu darbību identificēšana Valsts ieņēmumu dienesta veiktajās pārbaudēs kā ēnu ekonomikas mazināšanas instruments" 430
Specializētās mācības Latvijā (kopā 3 dažādas mācības) 190
Apaļā galda diskusija par ekonomiskiem noziegumiem 17
Diskusija par informācijas apmaiņu, elektroniskiem pierādījumiem un labāko praksi ekonomisko noziegumu apkarošanas jomā 19
Starpinstitucionālas mācības “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā” (sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Finanšu ministriju, Tiesu administrāciju).
Īstenoti divi mācību līmeņi
78
Ārvalstu komandējums 2