Projekta aktualitātes

att

ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros 2018.gadā intensīvi īstenotas gan pamatmoduļu mācības,1 gan specializētas mācības,2 t.sk. starptautiskie semināri. Būtiski ir pieaudzis arī ārvalstīs īstenoto mācību un pieredzes apmaiņas pasākumu daudzums. Mācību dalībniekiem izsniegto sertifikātu kopskaits šajā gadā sasniedzis 3570 vienības, kas salīdzinājumā ar pērno gadu ir pieaudzis trīskārtīgi.
 
2018.gada pirmais pusgads ir bijis intensīvs pamatmoduļu mācību realizācijā. Tika uzsāktas mācības trīs pamatmoduļos, bet visa gada garumā kopā īstenoti pieci pamatmoduļi, kuros apmācīti 2438 dalībnieki. Neskatoties uz mācību pasākumu blīvo grafiku, to kvalitāte ir bijusi augsta, ko apliecina dalībnieku novērtējumu anketās sniegtie vērtējumi un komentāri. Gada nogalē tika uzsākts plānošanas darbs pie moduļa “Koruptīvu darbību identificēšana VID veiktajās pārbaudēs kā ēnu ekonomikas mazināšanas instruments”, kuru plānots īstenot 2019.gadā.
 
2018.gada otrajā pusgadā, īstenojot virkni pamatmoduļu mācību, būtiska uzmanība tika veltīta arī mācību dalībnieku speciālo kompetenču attīstībai, īstenojot vairākas specializētās mācības, t.sk. starptautiskos seminārus. Kopš novembra ir sekmīgi īstenoti pieci lielāki pasākumi, turklāt četri no tiem – sadarbojoties ar ārvalstu un starptautiskiem partneriem. Pasākumos būtiska uzmanība tika veltīta jautājumu analīzei saistībā ar korupcijas, organizētās noziedzības un krāpšanas apkarošanu, finanšu izmeklēšanu, naudas atmazgāšanas novēršanu, ēnu ekonomikas mazināšanu kultūras īpašuma aprites jomā u.c.
 
Ievērojot Projekta tematiskā ietvara būtisku atbilstību institūciju veicamajām funkcijām, tā mērķauditorija tika paplašināta, iekļaujot arī Latvijas Republikas Prokuratūru, Kontroles dienestu, Maksātnespējas kontroles dienestu un Uzņēmumu reģistru.


Projekts ir sekmīgi attīstījis un nostiprinājis sadarbību ar nacionāliem un ārvalstu partneriem – gan kaimiņvalstu, gan arī attālāk dislocēto valstu institūcijām. 2018.gadā Projekta aktivitātēs kā lektori un eksperti ir piedalījušies ASV, Beļģijas, Francijas, Igaunijas, Itālijas, Izraēlas, Īrijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Šveices, Vācijas, kā arī Interpola, ES Padomes, UNODC, UNESCO, UNIDROIT, ICCROM pārstāvji. Pēc mērķauditoriju, kā arī ārvalstu partneru iniciatīvas tika organizētas mācību un pieredzes apmaiņas vizītes ārvalstīs. Nostiprinot sadarbību ar ārvalstu un starptautiskām institūcijām, tika veidots fundaments starptautisko mācību un pieredzes apmaiņas pasākumu attīstībai 2019.gadā.
 
Kā liecina mācību dalībnieku sniegtās atsauksmes, specializētās mācības, it īpaši ar ārvalstu speciālistu dalību, ir īpaši lietderīgas, tāpēc šādi mācību un pieredzes apmaiņas pasākumi tiks turpināti arī nākamajā gadā.
 
Sekmīga darbošanās vērojama arī citās Projekta jomās, piem., sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu īstenota starptautiska konference un veikta e-mācību kursa “Ēnu ekonomikas mazināšana” izstrāde, kas jau 2019.gada pirmajā pusē būs pieejams mērķauditorijām.

Īstenotie mācību un pieredzes apmaiņas pasākumi 2018.gadā

Pasākums Dalībnieku skaits
Mācību pamatmoduļi (kopā – 5 pamatmoduļi saistībā ar  institūciju iekšējās kontroles aspektiem, pretkorupcijas un ēnu  ekonomikas mazināšanas jautājumiem, pārrobežu sadarbību  u.c.) 2435
Specializētās mācības Latvijā (kopā 17 dažādi mācību pasākumi saistībā  ar finanšu izmeklēšanu, korupcijas un organizētas noziedzības  apkarošanu, analītiskiem jautājumiem u.c.) 750
Starptautiskie mācību un pieredzes apmaiņas semināri
(kopā 7 semināri)
382
Mācību un pieredzes apmaiņas pasākumi ārvalstīs
(Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Itālija, Lielbritānija, Lietuva,  Nīderlande, Polija, Rumānija, Somija, Vācija)
56 (16 dalībnieki saņēmuši sertifikātus par dalību mācībās ārvalstīs)
Starptautiska konference "VID 25. Atvērti nākotnei" (organizēta  sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu) 130


___________________________

Klātienes mācības, ko raksturo salīdzinoši liels dalībnieku skaits. Mācību saturs pielāgots nodarbinātajiem no iesācēja līmeņa līdz speciālista līmenim. Lielākā daļa pamatmoduļu ir iepriekš noteikta nacionālā līmeņa plānošanas dokumentos.
Lielākoties klātienes, taču reizēm arī distances mācības, ko raksturo ierobežots dalībnieku skaits. Orientētas uz noteiktu speciālistu grupu un attiecas uz prioritāriem/ aktuāliem jautājumiem attiecīgajā jomā.


ESF projekts Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

att