Projekta aktualitātes

att2017.gadā paveiktais ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

Tuvojoties gada nogalei, ir pienācis laiks apkopot gada laikā paveikto.
2017.gadā ir noslēdzies pirmais lielais mācību pamatmodulis, kurā kopā apmācīti gandrīz 450 Valsts ieņēmumu dienesta darbinieki, iesākti divi jauni mācību pamatmoduļi un īstenotas vairākas specializētās mācības, kas orientētas uz projekta mērķauditorijā ietilpstošo institūciju nodarbināto darba/dienesta pienākumu veikšanā tieši pielietojamu zināšanu vajadzībām. Tāpat kā 2016.gadā, arī šogad ir notikušas vairākas starptautiskas diskusijas un citi pasākumi, lai vienkopus pulcētu vairāku institūciju pārstāvjus, pārrunātu aktuālus jautājumus un dalītos pieredzē ar citu valstu kolēģiem pretkorupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā. Viens no lielākajiem šī gada pasākumiem bija 3 dienu starptautiskā konference, kas tika veltīta trauksmes cēlēju normatīvā regulējuma problemātikai un cīņai pret korupciju.
2018.gadā tiks turpinātas iesāktās mācības un uzsāktas vairākas jaunas mācības. Paredzēti arī starptautiski semināri, diskusijas un konferences formāta pasākumi.

 
Īstenotās mācības un citi pasākumi 2017.gadā
 

Mācību nosaukums Dalībnieku skaits
Mācību pamatmodulis “Koruptīvu darbību identificēšana Valsts ieņēmumu dienesta veiktajās pārbaudēs kā ēnu ekonomikas mazināšanas instruments” 449
Mācību pamatmodulis “Pārrobežu sadarbība korupcijas novēršanā un ēnu ekonomikas mazināšanā” 92
 
Mācību pamatmoduļa “Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā” 1.kurss “Pamata aspekti pretkorupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” 54
 
Specializētās mācības Latvijā (kopā 6 dažādas mācības) 320
Seminārs un trīs starptautiskas diskusijas par pārrobežu sadarbības jautājumiem, ekonomiskiem noziegumiem, informācijas apmaiņu ekonomisko noziegumu apkarošanas jomā u.c. jautājumiem 123
Starpinstitucionālas mācības “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas jomā” (mācības īstenotas sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Finanšu ministriju, Tiesu administrāciju). 217
8 ārvalstu pieredzes apgūšanas/ informācijas apmaiņas pasākumi 22
Starptautiska konference “Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību: trauksmes celšanas veicināšana, cīņa pret korupciju, nākotnes perspektīvas” (3 dienas, 09.-11.10.2017.). 132

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.2.0/15/I/002 "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā"

att