Projekta aktualitātes

attNo 2019.gada 31.oktobra līdz 1.novembrim Valsts administrācijas skolā norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums “Krāpšanas novēršana un apkarošana Eiropas Savienības fondos: starpinstitucionālā sadarbība un aktuālie jautājumi”, kas vienkopus pulcēja vairākas tiesībaizsardzības, tiesu sistēmas un kontrolējošās institūcijas.

Pasākuma mērķis bija stiprināt Latvijas prokuratūras, tiesībaizsardzības un citu kontrolējošo institūciju  kapacitāti, veicinot informācijas un pieredzes apmaiņu fondu līdzekļu krāpšanas novēršanas un apkarošanas jomā.
Aktivitātes bija balstītas uz gadījumu analīzi un paneļdiskusijām, tika aktīvi veikta komunikācija ar auditoriju. Tematiski izskatāmie jautājumi bija sadalīti vairākās daļās:

  • ŸStarpinstitucionālā sadarbība: kompetences, problemātika un sadarbības aktuālie jautājumi. Starpinstitūciju sadarbības līdzšinējā pieredze.
  • ŸAr krāpnieciskām darbībām ES fondos saistīto lietu/ aspektu izskatīšana: riska informācijas sniegšana, līdzšinējā prakse un sadarbība.
  • ŸSadarbības raksturojums un problemātika saistībā ar tiesisko regulējumu.
  • Ÿ Darbs grupās, kurās dalībnieki analizēja sadarbības prakses gadījumus.

 
Pasākuma gaitā tika aktualizēti vairāki problēmjautājumi un identificēti iespējamie ceļi to risināšanai.
Pasākumā kopā piedalījās ap 50 dalībniekiem no vairākām Latvijas prokuratūras, tiesībaizsardzības un citām kontrolējošajām institūcijām.


Pasākums tika finansēts no ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” līdzekļiem

att