Projekta aktualitātes

 

attESF projektā Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” 2019.gada pirmajā pusgadā ir iesākts nākamais trīs gadu īstenošanas posms. Šajā pusgadā ir organizēti vairāki mācību un pieredzes apmaiņas pasākumi, veicot nozīmīgāku ieguldījumu institūciju darbinieku speciālo kompetenču attīstībā.

Projektam attīstoties, arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta specializēto, fokusēto mācību īstenošanai, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumu (t.sk starptautisko) organizēšanai. Izteiktāka koncentrēšanās uz šādu pasākumu īstenošanu, lai gan tā ir salīdzinoši darbietilpīgāka un laikietilpīgāka, atbilst mērķauditoriju izteiktajām vēlmēm un mācību dalībnieku pieaugošai profesionalitātei.

Šajā pusgadā organizēti vairāki specializēto mācību pasākumi, veicinot visas projekta mērķauditorijas (60 institūcijas) iesaisti mācībās. Īstenoto pasākumu ietvaros apskatīti jautājumi, kas saistīti ar interešu konflikta novēršanas risinājumiem, pārkāpumiem grāmatvedības jomā, trauksmes cēlēju ziņojumiem, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, korupcijas un krāpšanas apkarošanu publiskajos iepirkumos, finanšu izmeklēšanas aspektiem, intervēšanas tehniku u.c.

Sadarbojoties ar ASV Tieslietu departamentu un ASV vēstniecību Rīgā, projekts īstenojis vairākus to dalībnieku augsti novērtētus starptautiskus mācību un pieredzes apmaiņas seminārus pretkorupcijas, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas un finanšu izmeklēšanas jomā. Šādu mācību un pieredzes apmaiņas pasākumu realizēšana ir teicamas sadarbības rezultāts ar ASV institūcijām. Šajā pusgadā tika pabeigtas aktivitātes vairāku gadu garumā īstenotajās mācībās "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā", ko pasniedza Nīderlandes Finanšu informācijas un izmeklēšanas dienesta eksperti. Šo mācību īstenošana, savukārt, reprezentē izcilu sadarbības rezultātu starp Valsts administrācijas skolas īstenoto projektu, Finanšu ministriju, Tiesu administrācijas projektu un Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienesta “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas apmācību programmu”. Itāļu ekspertam sniedzot lekciju par pretkorupcijas aktivitātēm un interešu konflikta novēršanas risinājumiem ārlietu resorā, turpinājās sadarbība ar Itālijas institūcijām. Jāatzīmē, ka projekta aktivitātes tika prezentētas un pozitīvi novērtētas vairākos starptautiskos pasākumos, piem., OECD Globālā Pretkorupcijas un Integritātes foruma ietvaros (Parīzē, 2019.g. martā), IASIA un Kauņas Tehnoloģiju Universitātes konferencē “Corruption, Ethics and Culture in Public Administration” (Kauņā, 2019.g. aprīlī), NETCHER projekta sanāksmē (Frankfurtē, 2019.g. maijā) u.c. Plānots, ka projekta starptautiskā sadarbība tiks vēl vairāk attīstīta un stiprināta arī 2019.gada otrajā pusgadā.

Īpaši jāatzīmē pieredzes apmaiņas pasākums par sadarbību starp tiesībaizsardzības institūcijām/ prokuratūru un pētnieciskajiem žurnālistiem, kas norisinājās Rīgā š.g. 14.-15.maijā. Rīkoto paneļdiskusiju laikā tika apspriesti jautājumi, kas ir aktuāli ne vien tiesībaizsardzības institūciju un prokuratūras darbiniekiem, bet arī mediju pārstāvjiem. Pasākumā piedalījās arī ārvalstu institūciju/ mediju pārstāvji, daloties ar labo praksi attiecīgajā jomā.

Šajā pusgadā noslēgušās arī divu pamatmoduļu mācības – “Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā” un “Institūciju iekšējie pasākumi korupcijas risku novēršanai”. Tika uzsāktas Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku mācības pamatmodulī “Koruptīvu darbību identificēšana Valsts ieņēmumu dienesta veiktajās pārbaudēs kā ēnu ekonomikas mazināšanas instruments”, kas turpināsies arī nākamajā pusgadā.

2019.gada pirmajā ceturksnī tika uzsākts darbs pie e-mācību kursa “Korupcijas novēršana” izstrādes, kas projekta mērķauditorijas pārstāvjiem būs pieejams nākamgad.

Sadarbības partneri un projekta mērķauditorijā ietilpstošās institūcijas ir vairākkārt publicējušas savās interneta vietnēs un sociālajos tīklos informāciju par projekta ietvaros veiktajām aktivitātēm, veicinot tā atpazīstamību un pozitīvā tēla veidošanu sabiedrībā.1

Īstenotie mācību un pieredzes apmaiņas pasākumi 2019.gada pirmajā pusgadā

Pasākums Dalībnieku skaits
Mācību pamatmoduļi (“Korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas  mazināšanas aspekti kontrolējošo institūciju darbībā”, “Institūciju iekšējie  pasākumi korupcijas risku novēršanai”) 503
Specializētās mācības Latvijā (vairāki mācību pasākumi saistībā ar  interešu  konflikta novēršanas aspektiem, trauksmes cēlēju ziņojumu  izskatīšanas  jautājumiem, pārkāpumiem grāmatvedības jomā,  intervēšanas aspektiem  u.c.) 241
Starptautiskie mācību un pieredzes apmaiņas semināri Latvijā (kopā 5  semināri) 151
Mācību un pieredzes apmaiņas pasākumi ārvalstīs (Čehija, Francija, Itālija,  Lietuva) 15 (4 dalībnieki saņēmuši sertifikātus par dalību mācībās ārvalstīs)
Pieredzes apmaiņas pasākums par sadarbību starp tiesībaizsardzības  institūcijām/ prokuratūru un pētnieciskajiem žurnālistiem 71
Kopā:  981

_________________________________________________________________________

1Piemēram:https://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/notikumi/60620-finansu-ministrs-janis-reirs-finansu-sektora-attistibai-ir-svariga-instituciju-sadarbiba-un-efektivitate;
https://www.facebook.com/valdibasmaja/photos/a.1767382190157573/2416449931917459/?type=1&theater;
https://lvportals.lv/dienaskartiba/304326-istenots-pieredzes-apmainas-pasakums-par-sadarbibu-starp-tiesibaizsardzibas-institucijam-prokuraturu-un-petnieciskajiem-zurnalistiem-2019


ESF projekts Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

att