Projekta aktualitātes
att

2019.- 2020. gada ietvaros pēc LR Finanšu ministrijas pasūtījuma tika veikts neatkarīgs, ārējs pētījums, lai novērtētu Eiropas Sociālā fonda finansējuma ieguldījumu efektivitāti un lietderību, kā arī ietekmi uz valsts pārvaldes attīstību un nodarbināto profesionālo pilnveidi mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās.

Pētījumam “Eiropas Sociālā fonda investīciju efektivitātes un ietekmes izvērtējums valsts pārvaldes attīstībā un nodarbināto profesionālajā pilnveidē” izvirzītais mērķis paredzēja noteikt 3.4.2. SAM ietvaros īstenotā 3.4.2.1. pasākuma (2014.-2020. gada ES fondu plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai” 3.4.2.1. pasākuma “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās”) ieguldījumu efektivitāti, lietderību un ietekmi identificēto valsts pārvaldes problēmu risināšanā, uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma izstrādes pilnveidošanā, kā arī korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanās priekšnosacījumu radīšanā.

Konkrētais - 3.4.2.1. pasākums “Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās” ietver Eiropas Sociālā fonda projektus, kuru īstenošanu no 06.01.2016. -  30.06.2022. veic Valsts kanceleja un Valsts administrācijas skola (turpmāk -VAS). Viens no projektiem ir Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” – saīsinājumā U - projekts.

Pasākuma un tajā ietverto projektu intervence primāri vērsta uz indivīda līmeni, nodrošinātajās apmācībās, sniedzot informāciju un zināšanas, nolūkā attīstīt indivīdu kompetences un stiprināt prasmes, veicināt sadarbību, zināšanu apmaiņu un atvērtību inovāciju kultūrai, kā arī tiešā veidā koncentrējas uz esošo vadības procesu un mehānismu uzlabošanu, pastarpināti, veicinot pakalpojumu un tiesiskā regulējuma pilnveidošanu, vadības, cilvēkresursu pārvaldības un sadarbības procesu un mehānismu kvalitātes paaugstināšanai. Atbilstoši pasākuma un projektu mērķiem institūcijas līmenī pasākums tiecas arī veicināt labāku uzņēmējdarbību sekmējošu faktoru un regulējošu normatīvo aktu izpratni, publisko pakalpojumu un tiesiskā regulējuma pilnveidi, stiprināt publiskā sektora revīziju preventīvo lomu korupcijas un citu tautsaimniecības attīstību ietekmējošu risku identificēšanā un mazināšanā.
 
Galvenie rezultāti un secinājumi attiecībā uz U - projekta ieviešanas efektivitāti, lietderību:
U-projekta apmācībās ir iesaistīts būtisks skaits valsts pārvaldes institūciju (mērķgrupā 75 valsts pārvaldes iestādes), un aptverta nozīmīga kritiskā masa valsts pārvaldes darbinieku, kas ir motivēti mainīt savus paradumus un iesaistes veidus, attiecīgi projekta aktivitātes ir veicinājušas attieksmes, izturēšanās un paradumu maiņu valsts pārvaldē.

Lielākā daļa apmācību dalībnieki pozitīvi apstiprinājuši, ka projektā iegūtās zināšanas tiks pielietotas darbā un pētījuma ietvaros arī konstatēti pozitīvie gadījumi, kas rezultējušies ar uzlabojumiem institūciju darbā vai pakalpojumos.
Tā attiecībā uz konkrētām apmācībām tiek uzsvērta apmācību LEAN metodēs praktiskā pielietojamība, kā arī mācības dizaina domāšanā - lai risinātu administratīvā sloga samazināšanu, jo koprades un pakalpojumu dizaina metodes tiek izmantotas arī politikas izstrādes un plānošanas procesā, kas veicina atbilstošāka regulējuma izveidi.

Pētījumā konstatēts, ka valsts pārvaldes iestādēs daļa procesu izmaiņu vai pakalpojumu uzlabojumu iniciatīvas tikušas īstenotas veiksmīgā sinerģijā starp SAM 3.4.2.3. projektu “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” un U-projektu, kur pirmais ir nodrošinājis metodisku atbalstu procesuālu izmaiņu ieviešanai iestādēs, savukārt U-projekts ir nodrošinājis šīm procesuālajām izmaiņām nepieciešamo zināšanu un kompetenču pilnveidi, vai ekspertu un speciālistu domapmaiņu praktiskajās darbnīcās. U- projekta mērķi un aktivitātes tiešā veidā saistītas ar uzņēmējdarbības vides uzlabošanu un veidojušas labāku izpratni par uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu, uzņēmēja darba specifiku, apstākļiem un kopējo vidi.  Pētījumā atzīmēts, ka – “var konstatēt, ka projekta aktivitātēs iegūtās zināšanas un prasmes ir pielietotas, lai rosinātu vairākas būtiskas izmaiņas uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un administratīvā sloga mazināšanai”. VAS īstenotais projekts arī radījis būtiskus priekšnosacījumus strukturālo reformu īstenošanai it īpaši gadījumos, kad institūcijas ieviesušas jaunus risinājumus vai pilnveidojušas savstarpējās sadarbības un koordinācijas mehānismus.

Pētījumā sniegtās rekomendācijas izteiktas, ņemot vērā pasaules/Eiropas tendences profesionālās pilnveides un mācību, pieaugušo izglītības jomā publiskā sektora auditorijām, starp kurām U-projekta kontekstā  ieteiktais  – “turpmāk būtu attīstāmi tādi speciāli pasākumi, kas praktiskās darbošanās veidā liek sadarboties vairākām institūcijām (resoriem), kam ir kopīgas vai saistītas funkcijas jeb pakalpojumi”, kā arī -“būtiski ir izveidot un stiprināt valsts pārvaldes “pārmaiņu ekspertu” un atbalsta personāla (kouču, mentoru) tīklu, kas veicinātu un atblastītu dinamiskas pārmaiņas un uzlabojumus iestādēs un to pakalpojumos”.  
 
Pētījumā attiecībā uz pasākuma 3.4.2.1. ieviešanas efektivitāti, lietderību un ietekmi, secināts, ka “zināšanu, prasmju un attieksmju pārnese uz darba vidi ir uzskatāma par nozīmīgāko mācību rezultātu pievienoto vērtību, tādējādi sekmējot publiskā sektora organizāciju mērķu sasniegšanu un efektivitāti un ilgtspēju.”
 
Pētījumu veica Personu apvienība:“Central and Southern Europe Centre of Excellence” un SIA“SAFEGE Baltija”
 
Pētījuma Gala ziņojums skatāms Pētījumu un publikāciju datubāzē:


att