Projekta aktualitātes
Projekta logo

2024. gada janvārī Valsts administrācijas skola uzsāka praktiskās darbnīcas "Rakstiskās komunikācijas darbnīca", kuras galvenais mērķis ir uzlabot publiskās pārvaldes iestāžu darbinieku spējas veidot skaidru, saprotamu un iekļaujošu rakstisko saziņu. Šī iniciatīva atspoguļo plašāku valsts mēroga pieeju, kas vērsta uz saziņas uzlabošanu ar iedzīvotājiem un starpiestāžu komunikāciju, atzīstot sarežģīto laikmetu, kurā dzīvojam informācijas pārbagātības ēru.

Esam saņēmuši iedvesmojošas atsauksmes no mūsu dalībniekiem, kas liecina par kursa augsto kvalitāti un tā praktisko pielietojumu. Kursa augstais vērtējums – vidēji 9,5 no 10 – apliecina tā izcilo saturu un pasniegšanu. Mūsu lektore Madara Čerpinska, kura ir Latvijas Republikas Valsts kontroles redaktore kopš 2017. gada, ir iedvesmojusi kursa dalībniekus ar savām zināšanām un prasmēm, kas balstītas ne tikai uz teorētisko pamatu, bet arī bagātīgu prakses pieredzi. Viņas ieguldījums kursa veidošanā un vadīšanā ir bijis nenovērtējams, un mēs esam gandarīti par viņas profesionālo un radošo pieeju mācību materiālu izveidē.
Līdz 2024. gada aprīlim darbnīcās piedalījušies 75 dalībnieki.

Mēs priecājamies, ka dalībnieki ir novērtējuši iespēju gūt jaunas zināšanas un pilnveidot prasmes vēstuļu veidošanā un sarakstē, kas ir tik būtiskas ikdienas profesionālajā darbā. Īpaši atzinīgi ir vērtēta informācija par resursiem un vietnēm, kas sniedz atbalstu sarežģītu situāciju risināšanā, kā arī par to, ka kurss ir stiprinājis pārliecību par personīgajām spējām rakstiskajā komunikācijā.

Ļoti labi, ka bija piemēri no Pārvaldes reāla darba, izsmeļoši tika atbildēts uz visiem jautājumiem, sniegti priekšlikumi. Ieguvums par tehniskām zināšanā. Noteikti zināšanas tiks pielietotas darbā.” Mācību dalībnieks.

Galvenās mācību tēmas

Darbnīca tika veidota, lai aptvertu vieglo un vienkāršo valodu, teksta uztveramību un korektu datorrakstu un teksta vizualitāti. Dalībnieki ieguva zināšanas par svešvārdiem, terminoloģiju, liekvārdību un saīsinājumiem, lai veidotu saprotamu tekstu bez zaudējumiem tā kvalitātē vai precizitātē. Uzmanība tika pievērsta saziņas tonim, cieņpilnai un iekļaujošai saziņai, kas ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu, ka mūsu vēstījums tiek uztverts atbilstoši.

Šīs darbnīcas ir tikai viens no soļiem, lai uzlabotu saziņu starp valsts iestādēm un sabiedrību. Valsts administrācijas skola ir izveidojusi e-kursu "Saprotama, vienkārša un skaidra valoda valsts pārvaldē – efektīva saziņa ar sabiedrību", lai veidotu izpratni par efektīvas komunikācijas procesu un komunikācijas nozīmi publiskajā pārvaldē un apgūtu pamatus un labāko praksi, lai veidotu uz sadarbību vērstu un ikvienam sabiedrības loceklim saprotamu saziņu un saskarsmi.

Informācija par e-kursu pieejama Valsts administrācijas skolas Mācību pārvaldības sistēmā.


Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekts Nr. 6.3.1.2.i.0/1/22/I/VK/001 “Publiskas pārvaldes profesionalizācija un administratīvas kapacitātes stiprināšana”

#NextgenEU, #InvestEU.