Projekta aktualitātes
Projekta logo

Valsts administrācijas skola Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta  Nr.6.3.1.2.i.0 “Publiskās pārvaldes profesionalizācija un administratīvās kapacitātes stiprināšana” ietvaros 2023. gada 17. un 18. augustā rīkoja divu dienu praktisko nodarbību ciklu valsts pārvaldes vidējā līmeņa vadītājiem, lai attīstītu mūsdienu vadītāju svarīgākās prasmes.

 Katri Vintiša (konsultante personāla vadībā) ieskicēja iesaistīšanās un kompetenču attīstības globālās tendences un vadītāja lomu.

Krista Vāvere (runas trenere) ļāva dalībniekiem apgūt prakses, lai spētu klausīties un runāt ar visu ķermeni.

Laila Jemberga (ārste, personības izaugsmes trenere) veicināja apgūt atgriezenisko saiti, lai uzlabotu darbinieku veikumu, motivētu un stiprinātu iesaistīšanos, kā arī koriģētu negatīvās tendences.

Laba atgriezeniskā saite palīdz tikt pāri automātiskai aizsargreakcijai.

Daži ieteikumi kā veidot atgriezenisko saiti, kas dota patiesās rūpēs par otru cilvēku.

 • Runājiet par konkrētu uzvedību.
 • Izziniet iemeslus, noskaidrojiet kā to redz sarunu biedrs.
 • Paskaidrojiet kā konkrētā uzvedība ietekmē jūs, kolektīvu vai organizāciju.
 • Vienojieties par turpmāko rīcību.

Ilona Krone (KBT un shēmu terapeite, lektore, Grandver klīnikas dibinātāja) radīja vidi, kurā vadītājiem bija iespēja labāk izprast sevi, saprast darbinieku vajadzības, veidot uzticību un sadarbību.

Darba vietā empātija ir būtiska prasme, lai veidotu pozitīvas attiecības, veicinātu uzticēšanos un sekmētu sadarbību.

Kā izrādīt empātiju?

Validēšana ir prasme, kas nepieciešama visās attiecībās. Tā informē, ka cilvēka jūtas, domas un darbības ir saprotamas, pat ja tām nepiekrītat. Validēšana parāda, ka:

 • Mēs klausāmies un saprotam.
 • Mēs neesam nosodoši.
 • Mēs spējam saskatīt situācijas faktus.

Veidi, kā validēt.

 • Izrādi patiesu ieinteresētību par otru cilvēku.
 • Reflektējiet to, ko dzirdējāt, pārliecinieties, ka precīzi sapratāt.
 • Pievērsiet uzmanību sejas izteiksmei, ķermeņa valodai. Reaģējiet uz to.
 • Mēģiniet izprast personas jūtas, cēloņus, īpaši ja nepiekrītat vai jums ir pretēja pieredze.
 • Parādiet vienlīdzību, nelietojiet ideju par “augstāku ”vai “zemāku” attieksmi pret otru.

Vasaras skolā piedalījās 55 vadītāji (46 sievietes, 9 vīrieši)  no 41 iestādes.

 • “Attiecības ar darbiniekiem ir visa pamatā un mācēt empatizēt un saprast otru, nozīmē veidot drošu un atbalstoši vidi”
 • “Ieguvu neatsveramu pieredzi komunikācijā ar citiem kolēģiem (no citām valsts pārvaldes iestādēm), par viņu sniegtajiem pieredzes stāstiem, par norādījumiem. Ieguvums no lekcijām un darbošanās darba grupās, darbu ar sevi (savu baiļu, šaubu pārvarēšanā)”
 • “Ļoti kvalitatīvas mācības, labi lektori. Pietiekama praktiskā darbošanās, pieredzes apmaiņa.”
 • “Man kā vidējā līmeņa vadītājam, kuras pakļautībā ir daudzas struktūrvienības, šis kurss tieši atbilda man kā vadītājam. Esmu apguvusi praktiskus vingrinājums, kurus noteikti pielietošu praksē, kā klausīšanās, empātija un atgriezensikā saite. Vēlētos šīs iemaņas trenēt un attīstīt un uzlabot ar praksi pašrefleksiju, klausīšanos un uzstāšanos, kā arī organizējot sanāksmes un vadot departamentu. Labprāt šīs apmācības turpinātu, lai nepazaudētu iegūto un attīstītu šīs prasmes, vadot savus darbiniekus, sadarbojoties ar sava līmeņa vadītājiem un augstāko vadību”