Projekta aktualitātes

2017.gada 4. ceturksnī (oktobrī-novembrī) pēc Valsts administrācijas skolas pasūtījuma tika veikts sociālais pētījums “Komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības salīdzinošais vērtējums par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un administratīvā sloga mazināšanas, un korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 1. salīdzinošais vērtējums”, kura II.daļa  “Komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības salīdzinošais vērtējums uzņēmējdarbības vides uzlabošanas un administratīvāsloga mazināšanas jomā” īstenots Valsts administrācijas skolas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros.
 
Pētījumā veikti divi kvalitatīvi pētījumi, kuru ietvaros notika padziļinātās intervijas ar nevalstisko organizāciju ekspertiem un valsts, nevalstiskā vai pētniecības sektora pārstāvjiem, kuru darbība saistīta ar mazo un vidējo komersantu atbalsta un administratīvā sloga mazināšanas jomām, un padziļinātās intervijas ar ekspertiem no valsts, nevalstiskā vai pētniecības sektora, kā arī divi kvantitatīvi pētījumi, kuru ietvaros tika aptaujāti Latvijas iedzīvotāji (veiktas 1110 tiešās intervijas ar Latvijas iedzīvotājiem) un mazie un vidējie komersanti (veiktas 406 tiešās intervijas ar mazajiem un vidējiem komersantiem). 
Pētījumu veica pētījumu centrs „SKDS”.
 
Pētījums skatāms Pētījumu un publikāciju datubāzē: šeit
 


att