Projekta aktualitātes
att

Uzņēmējdarbības vides pievilcība ir ekonomikas konkurētspējas pamats! Jo labākus apstākļus valsts spēj radīt uzņēmējiem, jo lielākas investīcijas var sagaidīt tautsaimniecībā, kas nozīmē jaunu darba vietu rašanos un iedzīvotāju labklājību.
 

Valsts pārvalde ir atbildīga par uzņēmējdarbības normatīvās bāzes izstrādi, piemērošanu un pakalpojumu sniegšanu, līdz ar to valsts pārvaldē nodarbināto profesionalitāte ir būtisks faktors Latvijas konkurētspējas veicināšanai un uzņēmējdarbības vides attīstībai. Lai minētie uzdevumi tiktu īstenoti, valsts pārvaldei jāspēj stiprināt savas profesionālās kompetences un piedāvāt mērķtiecīgi organizētus apmācību pasākumus.
 
Valsts administrācijas skolas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta centralizēto mācību valsts pārvaldei ietvaros tiek attīstīts mācību modulis “Uzņēmējdarbība un ekonomika”, kas projekta mērķa grupas dalībniekiem – 75 valsts pārvaldes iestādēm - sniedz padziļinātu izpratni par uzņēmējdarbības būtību un normatīvo ietvaru, ārējās vides faktoru ietekmi un valsts lomu uzņēmējdarbības attīstībai.
 
2018.gadā Valsts administrācijas skola uzsāka uzņēmējdarbības un valsts pārvaldes procesu simulācijas spēles “Prezidents” īstenošanu. Tā ir intensīva lēmumu pieņemšanas simulācijas spēle, kur spēles dalībnieki divās dienās izspēlē valsts un uzņēmējdarbības attiecības dzīvē - dažādās lomās no uzņēmējdarbības un valsts iestāžu atbildībām un sadarbības.
 
Šo simulācijas spēli vienlaicīgi var spēlēt līdz 100 dalībniekiem, kuri izspēles laikā tiek sadalīti vairākās valstīs, kurās katram no dalībniekam tiek paredzēta sava loma, kas izspēles gaitā var mainīties.
 
Spēles formāts paredz noteiktu telpu un izkārtojumu, kas nepieciešams, lai simulācijas izspēles gaitā imitētu gan spēles dalībnieku pārvietošanos valsts iekšienē un starp valstīm, gan - lai telpā radītu  nosacītu nošķīrumu starp dažādām valsts institūcijām.  Gan telpu izkārtojums, gan to ietvaros noteiktais spēles maršruts veicina to, ka spēles dalībniekiem veidojas acīmredzams priekšstats par lēmumu saskaņošanu starp izpildvaru, likumdevēju, valsts kontroles un citām valsts pārvaldes iestādēm, reālajā vidē atdarinot valstī notiekošos procesus un ļaujot ieraudzīt savus ikdienas darba pienākumus, kā daļu no kopēja valsts pārvaldes aparāta normatīvisma un administratīvā sloga. Tāpat telpu izkārtojums imitē uzņēmēja pieredzi, demonstrējot izaicinājumus, ar kuriem tie saskaras ikdienas darbā – ražojot produkciju, meklējot sadarbības partnerus, transportējot produkciju un uzsākot sava produkta eksportēšanu.  
 
Mācību mērķis ir attīstīt valsts pārvaldes darbinieku kompetences un izpratni par valsts un uzņēmējdarbības savstarpējo mijiedarbību, tādejādi sniedzot padziļinātu ieskatu par valstī notiekošajiem politiskajiem, mikro un makroekonomiskajiem procesiem. Simulācijas mērķis ir palīdzēt saskatīt problemātiku, ar kuru sastopas uzņēmēji, pildot valsts regulējumus, un parādīt normatīvisma mazināšanas nepieciešamību, rosinot mācību dalībniekus uzņemties iniciatīvu izmaiņu procesos.
 
Mācību rezultātā dalībnieki iegūst pieredzē bāzētu izpratni par to, kā strādā uzņēmējdarbības vide un kā tiek pieņemti lēmumi tajā, kā arī sapratni par to, kā strādā valsts struktūras un kā notiek politiskie procesi valstī.
 
Mācību laikā Latvijas valsts pārvaldē nodarbinātajiem tiek sniegtas nepieciešamās kompetences uzņēmējdarbību sekmējošu faktoru un regulējošu normatīvo aktu izpratnei, kā arī publisko pakalpojumu un tiesiskā regulējuma pilnveidei, lai mazinātu normatīvismu un administratīvo slogu, atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību, veicinātu uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju.
 
Spēles dalībnieku mērķauditorija ir stratēģiskie vadītāji, uzņēmējdarbības attīstības politikas plānotāji un cilvēki, kuri ikdienā nodarbojas ar uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumiem un kuriem ir jāizprot, kā darbojas uzņēmējdarbības vide stratēģisko lēmumu pieņemšanai un īstenošanai.
 
Pirmajā simulācijas spēles “Prezidents” izspēles gadā notikuši seši mācību pasākumi, kuros piedalījās 582 valsts pārvaldes darbinieki no dažādām projekta mērķa grupas valsts pārvaldes iestādēm.
 
Pēc mācību pasākuma divām dienām valsts pārvaldē nodarbinātie – dažādu līmeņu vadītāji, politikas plānotāji un īstenotāji, kontroles funkciju veicēji, iepirkumu, personāla un klientu apkalpošanas un IKT speciālisti, mācību pasākumu vērtējot, atzīst:
 

“Lieliska pieredze! Valsts iestāžu darbiniekiem iespēja iejusties citās lomās, padomāt ārpus rāmja, pārbaudīt savas spējas ārpus komforta zonas, efektīvāk novērtēt reālo situāciju no abām pusēm - lielāka izpratne par valsts un uzņēmēju mijiedarbību.”
 
“Veicina saprast uzņēmējdarbības vidi: problēmas un risinājumus uzņēmējdarbības vidē, īpaši uzņēmējdarbības uzsākšanu”
 
“Redzēju, kā izskatās birokrātiskais slogs”
 
 “Interesanta pasniegšanas metode. Ļoti noderīgas mācības”
 


Simulācijas spēle “Prezidents” tiek organizēta Valsts administrācijas skolas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” ietvaros, paredzot, ka līdz projekta īstenošanas beigām (līdz 2022. gadam) valsts un uzņēmējdarbības dzīvi dažādās uzņēmējdarbības un valsts struktūras lomās izspelēs līdz 2400 valsts pārvaldes darbinieki.

att