Projekta aktualitātes

att

2017.gada 17.maijā, Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas (Structural Reforms Support Programme) ietvaros, sadarbojoties Finanšu ministrijai, Valsts administrācijas skolai (VAS) un Tiesu administrācijai (TA), tika uzsāktas mācības Latvijas tiesību aizsardzības, tiesu sistēmas, uzraudzības iestādēm, kā arī citām kompetentajām institūcijām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas efektivitātes paaugstināšanas jomā.
Mācības tiek organizētas VAS projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un TA projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros (abus projektus līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds), ar Eiropas Komisijas atbalstu. Mācības nodrošina starptautiska līmeņa eksperti – Nīderlandes Finanšu informācijas un izmeklēšanas dienesta pārstāvji.
Mācību mērķis ir stiprināt Latvijas institūciju kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas risku mazināšanai. Paredzētas 3 līmeņu mācības, katrā nākamajā līmenī pieaugot mācību specifikai un praktisko uzdevumu īpatsvaram. Dalībnieku grupās tiek iekļauti dažādu institūciju pārstāvji, veicinot starpinstitūciju komunikāciju, sadarbību un foruma iespējas.
Mācības tiks īstenotas līdz 2018.gada novembrim un tajās kopumā paredzēts apmācīt ap 200 dalībnieku (mācību dalībnieks var piedalīties vairākos līmeņos).


Mācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai

 


Mācības finansē Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programma (Structural reforms support program). Mācības tiek organizētas Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” un Nr.3.4.1.0/16/I/001 “Justīcija attīstībai” ietvaros