Projekta aktualitātes
Cilvēki pie tāfeles

ESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” (turpmāk – K projekts) ietvaros 2020. gadā tika organizētas daudz dažādas specializētās mācības un starptautiska līmeņa pasākumi, kas sniedza gan zināšanas, gan izpratni par konkrētiem jautājumiem, t.sk. arī starptautiskā kontekstā.

2020.gada 4.ceturksnī tika uzsākta pēdējā mācību moduļa īstenošana K projektā. Modulis ir vērsts uz valsts pārvaldes nodarbināto izglītošanu ēnu ekonomikas jautājumos - konkrētu jomu analizēšanu, un iespējamo risinājumu ieviešanu ēnu ekonomikas mazināšanai Latvijā.

Atsaucoties uz mērķauditorijas institūciju vajadzībām īstenotas daudz un dažādas specializētās mācības, kas saistītas ar nodarbināto zināšanu līmeņa paaugstināšanu tēmās, kas skar viņu ikdienas darba pienākumus. Tās ir tēmas par, piem., grāmatvedību, Administratīvo procesu, datu analīzi, fizisko personu datu aizsardzību u.c.

Sākoties pandēmijai, K projekts veiksmīgi pārgāja uz attālināto mācību īstenošanu. Sākot ar 2.ceturksni tika atsākts īstenot arī starptautiskos pasākumus. Ņemot vērā labi izveidojušos sadarbību ar ASV vēstniecību Latvijā un ASV Tieslietu departamentu, gada 2.pusē tika īstenoti vairāki starptautiski semināri un pieredzes apmaiņas pasākumi. Tie bija veltīti tādām tēmām kā noziegumu pret dabas vidi apkarošana, kriptovalūtas jautājumi (izņemšana, konfiskācija, pārvaldība), noziedzības apkarošana kibernoziegumu jomā, atsevišķu Krimināllikuma pantu padziļināta izpratne, viltotu preču apkarošana u.c. Atsevišķs pasākums par elektroniskajiem pierādījumiem pulcēja arī lietuviešu un igauņu kolēģus, tādējādi visām trīs Baltijas valstīm bija iespēja dalīties ar informāciju un labo praksi.

Šajā laikposmā tika īstenots arī pirmais treneru mācību seminārs, kurā Latvijas tiesībaizsardzības, Prokuratūras un tiesu darbinieki izglītojās par labākiem veidiem kā citiem pasniegt savus darba rezultātus, veidot izpratni par tiem u.tml. jautājumiem.

Turpinājās arī sadarbība ar Tiesu administrāciju, iesaistot tiesnešus K projekta organizētos pasākumos.

Īstenotie mācību un pieredzes apmaiņas pasākumi 2020.gadā

Pasākums Dalībnieku skaits
Mācību modulis “Ēnu ekonomikas izpratne un politikas izstrāde tās mazināšanai” 34
Specializētās mācības Latvijā (kopā 13 dažādas mācības par tādām tēmām kā fizisko personu datu aizsardzība, datu analīze, korupcijas un interešu konflikta novēršana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana, grāmatvedības aspekti, Administratīvās atbildības likuma piemērošana, juridiskā angļu valoda u.c.) 1283

Starptautiskie mācību un pieredzes apmaiņas semināri (kopā 10 dažādi pasākumi)

416
Viens vietējā līmeņa mācību seminārs 117
Mācību un pieredzes apmaiņas pasākumi ārvalstīs (Lielbritānija) 4

ESF projekts Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

esf logo