Projekta aktualitātes
Laiviņas

2021. gada 4.ceturksnī Valsts administrācijas skolas īstenoto Eiropas Sociālā fonda projektu mācību pasākumu ietvaros, piedāvājumā bija virkne vebināru valsts pārvaldē nodarbinātajiem, ar visai plašu un lietderīgu tēmu loku:

  • Vebinārs ar diskusiju “Kā pārliecināt dialogam? Sabiedrības iesaiste un līdzdalība” par pieejām un pieredzi sabiedrības līdzdalības veicināšanai, kur tika stāstīts par to - kā pārliecināt, lai sabiedrība vēlētos uzsākt dialogu un kādi ir galvenie komunikācijas un sabiedrības iesaistes kanāli un metodes.

Savukārt diskusijas sadaļā tika analizēti galvenie aspekti, kas nosaka sabiedrības vēlmi veidot dialogu ar valsts pārvaldi un par priekšnosacījumiem, kuriem būtu jāizpildās, lai pati valsts pārvalde būtu gatava dialogam ar sabiedrību, kā arī to, kādas metodes, prakses būtu attīstāmas sabiedrības iesaistei.

  • Vebinārs “Pārliecināt ar efektīvu komunikāciju” padziļinātākai izpratnei par aspektiem, kas ietekmē vēstījuma uztveramību ideju, pārmaiņu, iniciatīvu saprotamai komunicēšanai.
  • Vebinārs “Labsajūta darbā” par labbūtības un vērtību izpratni darba dzīvē, strādājot valsts pārvaldē, un nākotnes vīziju darba videi.

Mācību pasākums 2021.gada 03.decembrī īstenots ESF projektu Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā” un Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros, tiešsaistē piedaloties vairāk nekā 800 dalībniekiem no valsts pārvaldes iestādēm