Projekta aktualitātes

attApritējis gads kopš Valsts administrācijas skola īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”. Šajā laikā ir izveidota projekta vadības un īstenošanas komanda, noteikts stratēģiskais virziens un īstenotas vairākas mācību programmas. Ir uzsākta plaša sadarbība ne tikai ar Latvijas, bet arī ārvalstu institūcijām, lai mācību dalībnieki iegūtu iespējami plašākas un daudzpusīgākas zināšanas par pretkorupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jautājumiem, un tādējādi tiktu veicināta vietēja un starptautiska mēroga sadarbība un informācijas apmaiņa.
2016.gadā ir likts veiksmīgs pamats gan mācību īstenošanai, gan arī starptautisku pasākumu organizēšanai. Izveidota arī projekta konsultatīvā grupa, kurā iesaistīti projekta mērķa grupas iestāžu, nevalstisko organizāciju un sociālo partneru pārstāvji. Iesāktie darbi tiek turpināti 2017.gadā, kā arī tiek meklēti un īstenoti arvien jauni sadarbības un attīstības virzieni.

 

Nr. Nosaukums Dalībnieku skaits Īstenošanas vieta
2016.g.
I un II cet.
2016.g.
III cet.
2016.g.
IV cet.
2017.g.
I cet.
1. Mācību pamatmodulis "Koruptīvu darbību identificēšana Valsts ieņēmumu dienesta veiktajās pārbaudēs kā ēnu ekonomikas mazināšanas instruments"     112 259 Latvija
2. Specializētas mācības Latvijā, t.sk., IT drošības, grāmatvedības/ finanšu un citās jomās (kopā 11 mācības; dažāds ilgums) 25 9 119 127 Latvija
3. Specializētas mācības ārvalstīs (kopā 4 mācības; dažāds ilgums) 2   3   Čehija
Vācija
ASV
4. Ārvalstu ekspertu lekcijas Latvijā (kopā 2 lekcijas)   43     Latvija
5. Starptautiska konference "Ēnu ekonomikas mazināšana: izaicinājumi un risinājumi" (2016.gada 29.-30.septembris)   82     Latvija
6. Starptautiska apaļā galda diskusija par ekonomiskiem noziegumiem (2017.gada 30.marts)       33 Latvija

Projektu īsteno Valsts administrācijas skola kopā ar sadarbības partneri Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.  Mācību mērķauditorija aptver 54 iestādes. Projekta mērķis ir nodrošināt projektā iesaistīto valsts pārvaldes iestādēs nodarbināto mācības, plānveidīgi attīstot katra mācību dalībnieka speciālās un vispārējās kompetences korupcijas atpazīšanai, risku identificēšanai, interešu konflikta novēršanai, operatīvās darbības stiprināšanai, nodrošinot korupcijas novēršanu un ēnu ekonomikas mazināšanu. Projekts tika uzsākts 2016.gada 6.janvārī un ilgs līdz 2022.gada 30.jūnijam.


Mācības īstenotas ESF projekta Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros

att