2021.gada 26. janvārī Latvijas institūciju darbinieki piedalījās starptautiskā seminārā “Krāpšana pārtikas un dzērienu jomā: Nepatiesas informācijas un viltošanas atklāšana un apkarošana, lai aizsargātu sabiedrības veselību”. Pasākumu organizēja Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Starptautisko datorsistēmu uzlaušanas un intelektuālā īpašuma (ICHIP) programmu – kopējo ASV Tieslietu un Valsts Departamenta iniciatīvu,  ASV vēstniecību Latvijā, Itālijas vēstniecību Latvijā, ASV un Itālijas tiesību aizsardzības/ kontrolējošām institūcijām, Eiropolu, Valsts policiju, Pārtikas un veterināro dienestu, Latvijas Republikas Prokuratūru, kā arī industrijas pārstāvjiem.

Krāpšana pārtikas jomā ir liels bizness. Kaut arī maldināšana saistībā ar nelegālo finanšu ieguvumu pārtikas ražošanā, pārstrādē un izplatīšanā ir tikpat sena kā pati pārtikas tirdzniecība, COVID-19 pandēmijas laikā krāpšana pārtikas jomā ir pieaugusi. Nesenās noziedzības tendences norāda, ka aiz krāpšanas pārtikas un dzērienu jomā aizvien vairāk ir organizētās noziedzības sindikāti, tādējādi pārtikas krāpšanas atklāšanai, novēršanai un apkarošanai ir nepieciešama stratēģiska plānošana un koordinācija nacionālā un starptautiskā līmenī.

Pasākums pulcēja ieinteresētās personas un ekspertus no publiskā un privātā sektora, lai saprastu, kā labāk atklāt, novērst, izmeklēt un saukt pie atbildības personas un grupas, kas veic krāpnieciskas darbības pārtikas un dzērienu jomā.

Pasākuma saturs ietvēra tādas tēmas kā:

  • viltošana;
  • nepareiza marķēšana;
  • patēriņam nederīgas pārtikas tirdzniecība;
  • pelēkā tirgus ražošana;
  • pārtikas un dzērienu nelegālā tirdzniecība.

Būtiska uzmanība tika pievērsta produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu izmantošanai. Nacionālie un ārvalstu eksperti ieskicēja sasniegtos rezultātus, izskatīja vairākus praktiskus gadījumus un identificēja risināmos jautājumus (gan sadarbības un informācijas apmaiņas, gan normatīvās bāzes pilnveidošanas, gan kontroles un izmeklēšanas aktivitāšu u.c. jomās). Industrijas pārstāvji t.sk. sniedza praktisku informāciju viltojumu identificēšanai. Pasākuma ietvaros īstenotajā diskusijā dalībnieki dalījās ar viedokļiem par esošiem un iespējamiem risinājumiem, lai veicinātu likumpārkāpumu novēršanu un apkarošanu norādītajā jomā, kā arī atbildēja uz auditorijas jautājumiem. Tika uzsvērta starpinstitūciju un starptautiskās sadarbības nozīme, kā arī nepieciešamība stiprināt sadarbību ar pārtikas un dzērienu industrijas uzņēmumiem viltojumu atklāšanā un apkarošanā.   

Pasākumā kopumā piedalījās ap 160 Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu, kontrolējošo institūciju, ministriju, Prokuratūras un tiesu darbinieki.


Pasākums tika organizēts sadarbībā ar ESF projektu Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

logo