attESF projekta “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā” ietvaros 2019.gadā būtiskāka uzmanība tika pievērsta darbinieku speciālajām kompetencēm, tādēļ īstenotās mācības un pasākumi tika vairāk orientēti uz aktuālo praktisko jautājumu risināšanu projekta tematikā.

2019.gada 1.ceturksnī tika pabeigti vairāki iepriekšējā gadā uzsāktie mācību moduļu kursi, kā arī tika atkārtots mācību modulis “Koruptīvu darbību identificēšana VID veiktajās pārbaudēs kā ēnu ekonomikas mazināšanas instruments”.
Sākot ar gada otro ceturksni mācības un saistītie pasākumi tika orientēti uz speciālām kompetencēm, ņemot vērā mērķauditorijas institūciju vajadzības (specializētās mācības). Institūciju pārstāvjiem tika nodrošinātas mācības saistībā ar  grāmatvedības aspektiem tiesību aizsardzības iestāžu darbiniekiem, noziegumu pret dabas vidi apkarošanu, procesuālo dokumentu izstrādi pretkorupcijas jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, izmeklēšanas metodēm u.c.
2019.gads bija bagāts starptautisko pasākumu īstenošanas ziņā. Šie pasākumi veicina gan pieredzes apmaiņu, gan kalpo par platformu kontaktu veidošanai starp Latvijas un ārvalstu tiesībaizsardzības institūcijām. Starptautiskie pasākumi bija veltīti tādām tēmām kā krāpšanas novēršana ES fondos, naudas atmazgāšanas apkarošana, kibernoziegumi un to izmeklēšana, nacionālo institūciju sadarbība pierādījumu vērtēšanā u.c. Projekta īstenošanas gaitā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vairāku ārvalstu tiesību aizsardzības un prokuratūras dienestiem. Īpaši cieša sadarbība tika attīstīta ar ASV vēstniecību Latvijā un ASV Tieslietu departamentu, kā rezultātā ASV eksperti ir apmeklējuši Rīgu un dalījušies ar savu profesionālo pieredzi vairākos pasākumos, piem., par intervēšanas jautājumiem, digitālajiem pierādījumiem, krāpšanas apkarošanu publiskajos iepirkumos, profesionālās ētikas aspektiem u.c.  Pēc starptautisko pasākumu un to dalībnieku skaita 2019.gads ir bijis ražīgākais visa projekta vēsturē.
Formāta ziņā īpaši izceļams ir projekta ietvaros īstenotais pieredzes apmaiņas pasākums par sadarbību starp tiesībaizsardzības institūcijām/ prokuratūru un pētnieciskajiem žurnālistiem, kas pulcēja gan tiesībaizsardzības institūciju pārstāvjus, gan Latvijā pazīstamos pētnieciskos žurnālistus. Pasākumā tika apskatīti jautājumi par informācijas publiskošanu – vai un kā tā var kaitēt izmeklēšanai, žurnālistu tiesības iepazīties ar krimināllietas materiāliem, datu pieejamība par kriminālprocesiem un tiesu darbu u.c. Ar savu pieredzi minētajā jomā dalījās arī pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas un Polijas institūcijām.
Saistībā ar likuma “Trauksmes celšanas likums” stāšanos spēkā, sadarbībā ar Valsts kanceleju tika proaktīvi  īstenots pasākums par trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanu un izskatīšanu, lai projekta mērķauditoriju nodarbinātos informētu par kārtību kādā iesniedzami un pieņemami trauksmes cēlēju ziņojumi, kā arī iepazīstinātu ar citiem šī likuma aspektiem.
Gada vidū noslēdzās arī divu gadu ilgā mācību programma Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā. Programma tika īstenota sadarbībā ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienestu, Nīderlandes Fiskālas informācijas un izlūkošanas dienestu (FIOD), Finanšu ministriju un Tiesu administrāciju. Šī pasākuma ietvaros tika uzsākta arī reāla sadarbība un informācijas apmaiņa starp nacionāliem dienestiem, kas rezultējās informācijas pārbaudē un attiecīgo kriminālprocesu uzsākšanā.
Gada beigās tika īstenots starptautisks pasākums par profesionālās ētikas kodeksa ieviešanu valsts pārvaldes institūcijās. Pasākuma mērķis bijis atgādināt par profesionālās ētikas vērtību un principu nozīmi valsts pārvaldes darbā, sniegt labākās prakses piemērus šo vērtību un principu ieviešanā un ierosināt institūcijām nepieciešamības gadījumā pārskatīt ētikas kodeksus, pilnveidojot tos.
 
Projekta mērķauditorijai pievienojās Militārā policija, tādējādi šobrīd projekta mērķauditorija ir 61 Latvijas valsts pārvaldes institūcija, t.sk. visas nacionālās tiesību aizsardzības iestādes.
 
 

Īstenotie mācību un pieredzes apmaiņas pasākumi 2019.gadā

 

Pasākums Dalībnieku skaits
Mācību pamatmoduļi (kopā – 3 pamatmoduļi saistībā ar institūciju iekšējās kontroles aspektiem, pretkorupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jautājumiem un koruptīvu darbību identificēšanu) 720
Specializētās mācības un pieredzes apmaiņas pasākumi (kopā 11 dažādas mācības un pasākumi saistībā ar grāmatvedības aspektiem, intervēšanas tehniku, noziedzīgiem nodarījumiem pret dabas vidi, procesuālo un citu juridisko dokumentu izstrādi, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu u.c.) 622
Starptautiskie pasākumi (kopā 7 pasākumi) 251
Mācību un pieredzes apmaiņas pasākumi ārvalstīs
(Čehija, Dānija, Francija, Zviedrija, Itālija, Lietuva, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Somija, Vācija)
37 (t.sk. 10 dalībnieki saņēmuši sertifikātus par dalību mācībās ārvalstīs)
Starptautisks pieredzes apmaiņas pasākums par profesionālās ētikas kodeksa ieviešanu valsts pārvaldes institūcijās 94*
Starptautisks pieredzes apmaiņas pasākums par sadarbību starp tiesībaizsardzības institūcijām/ prokuratūru un pētnieciskajiem žurnālistiem 35*

 

            *t.sk. arī eksperti no mērķauditorijas institūcijām
 

ESF projekts Nr. 3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”

att