Jaunumi Projekta aktualitātes
Grupas ekspertes auditorijā

25. aprīlī Valsts administrācijas skolā (VAS) notika pirmā darba grupas sanāksme digitālo prasmju un kompetenču ietvara izstrādei valsts un pašvaldību institūcijām, kas tiek veidots Publiskās pārvaldes digitālās akadēmijas ietvarā.  

Sanāksmē piedalījās vairāk nekā 20 digitālās transformācijas eksperti gan no publiskā, gan privātā sektora. Sanāksmes laikā tika iepazīstināts ar projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī apspriesta ietvara struktūra un saturs, rezultātā radot pirmo zemas izšķirtspējas digitālo kompetenču ietvara prototipu.  

Diskusiju laikā tika izteiktas dažādas idejas un viedokļi par to, kādas prasmes un kompetences ir nepieciešamas efektīvai digitālajai transformācijai publiskajā pārvaldē. Dalībnieki vienojās, ka ietvaram jābūt elastīgam un pielāgojamam dažādu iestāžu un amatu vajadzībām, kā arī tika uzsvērts, ka būtiski ir attīstīt ne tikai digitālās, bet arī caurviju kompetences veiksmīgai digitālajai transformācijai.  

Tālākā rīcība: 

  • Darba grupa turpinās tikties reizi divās nedēļās, lai apspriestu ietvara izstrādes gaitu; 

  • Tiks izstrādātas aptaujas un intervijas, lai iegūtu datus no plašāka iesaistīto pušu un lietotāju loka; 

  • Tiks sagatavots ietvara prototips, kas tiks testēts pilotprojektos. 

Projekta rezultātā tiks izveidots digitālo prasmju un kompetenču ietvars, kas kalpos par pamatu mācību programmu izstrādei digitālās transformācijas veicināšanai publiskajā pārvaldē. Ietvaru varēs pielietot arī citos personāla vadības procesos, tai skaitā atlasē, novērtēšanā un talantu vadībā. 

Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija ir Valsts administrācijas skolas īstenots projekts, kas tiek finansēts no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda līdzekļiem (Projekta Nr.2.3.2.2.i.0/1/23/I/VARAM/001).  

Projekts tiks īstenots līdz 2026. gada 1. jūnijam, un  tā mērķis ir paaugstināt digitālās prasmes vismaz 62 900 valsts pārvaldes un pašvaldību darbinieku. Projekta ietvaros tiks izstrādāts digitālo prasmju un kompetenču ietvars, mācību ceļa kartes, veidoti un piedāvāti mācību un attīstības pasākumi kompetenču pilnveidei, kā arī izstrādāts mācību ietekmes novērtējums.  

Vairāk informācijas par projektu: Publiskās pārvaldes digitālā akadēmija | Valsts administrācijas skola (vas.gov.lv) 

ES logo un Digitālās akadēmijas logo